Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


25-10-1768 Laurens Vermeulen


(Hoeufft) Aan de Edele groot Agtb.re heeren van den Geregte en Kamere Judicieel der Stad Dordregt.
Geeft met schuldige Eerbiedigheid te kennen Cornelis Vermeulen, borger en Inwoonder deser Stad, dat zijn Suppliants zoon Laurens Vermeulen, silversmit wonende schuijn over de Botkenstraat alhier, tot zijn Suppliants over groote droefheid zig zoo sterk te buijten gaat met dronken drinken en een ogeregeld leven te leggen, dat indien er niet in word voorsien, er niet anders als brand en ongelukken van te wagten zijn; dat den voorn. zijn suppliants soon, swedert de doot van zijn vrouw circa drie Jaaeren geleden, zijn silversmits winkel heeft doorgebragt en genoegsaam alles verteert wat los en vast is, zonder op zijn kindt, nu circa ses Jaeren oud, eenig opsigt te nemen of van eenig onderhout te versorgen, waaromme den Suppliant genoodsaakt is geweest 't voors. kind bij zig thuis te halen, en van kost en drank te versorgen.
redenen waaromme den Suppliant zig genoodzaakt vind te addreseren aan UEd Groot Agtb. ootmoedig verzoekende dat UEd. Groot Agtb. de goedheid gelieven te hebben, om de voornoemde zijn Suppliants zoon, dog buiten kosten van hem Suppl.t als buiten staat zijnde de kosten te konnen Supporteren, gelieven te doen confineren in 't stads kranksinnig en beterhuis, ter tijt en wijle 'er occage zal zijn om de voornoemde zijn Suppliants zoon na Oost ef West Indien te versenden.
'T welk doende etc. Cornelis Vermeulen, P. van Wel, Procureur

De Kamere alvoren te disponeren stelt deze Requeste in handen van Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Edele Groot achtb. te dienen van berigt op het verzoek in deze gedaan.
Actum Dordt. den 20e October 1768. Jb. Karsseboom.

De Kamere stelt deze requeste in handen van de Heerend e Witt en Beelaerts Schepenen dezer Stad omme denzelven nader te Examineren en Hun Ed. Gr. Agtb. te dienen van Hun Ed: Consideratien en advis.
Actum den 20e Octob. 1768. Jb. Karsseboom.

De Kamere gezien ende geexamineert hebbende het berigt van Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, en gehoort hebbende het rapport van Heeren Commissarissen, accordeert den Suppliant zijn versoek, qualificeert denzelven omme zijnen zoon Laurens Vermeulen te mogen confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad mits binnen den tijd van een jaar naar Oost of Westindien verzendenden, en zig gedragende na 't contract met Heeren Regenten aangegeven en dienvolgende Eene gulden sweeks betalende aan 't zelve huis.
.Actum den 25 Octob. 1768. Jb. Karsseboom.

Edele Groot Achtbaere heeren.
Ter obedientie en Voldoeninge aen den Appoinctemente van UEd: Gr: achtb: van dato den 20e: October 1768 op den Requeste van Cornelis Vermeulen Borger en Inwoonder dezer Stadt, verzoekende om redenen daer bij geallegeert zijn Suppltn. zoon Laurens Vermeulen buijten kosten van hem Supplt. te doen Confinereb in ons Stads Krankzinnig en Beterhuijs ter tijd en wijlen er Occasie zal wezen om de voorn. zijnen zoon naar Oost, of West Indien te zenden, zoo hebben wij de Eer UEd. Gr. achtb. te berigten dat wij ons nauwkeurig op den staat en het bestaen van den Suppliant geinformeert hebbende, bevonden hebben, dat den Suppl,t. geensints van dat vermogen is, om de gewone kosten gedurende het confinement van voorn. zijnen zoon te kunnen supporteren, weshalven wij onder reverentie van oordel zouden zijn, bij aldien UEd Gr Achtb. te raede mogten werden om 't versoek van den Supplt. te accorderen dat het zelve in dier voegen en onder die bepaeling wierde Ingerigt dat den Supplt. gedurende het voorsz confinement van gemelde zijnen zoon, zooals hij Supplt. bij ons heeft aengenomen te doen swekelijks ten behoeve van ons voorn. Godshuijs een Summa van eene gulden betaale
Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: achtb: voldaen te hebben bevelen wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods Protexie en blijven
Edele Groot Achtbaere Heeren
Dordreght den 22e October 1768.
UEd. Gr. Achtb. ootmoedige Dienaeren
De Regenten van 't Stads Krankzinnig en Beterhuijs.
Ter ordonnantie van de zelve als Rentmeester C: Brander a Brandis.

[VOORKANT] Fol. 95
Request van Cornelis Vermeulen, borger en inwoonder deser Stad Suppt.
P. van Well, Procureur
Geregist
in handen van H.ren egenten van Stads Krnaksinnig en beterhuis om advis. 20 Oct. 1768
In handen van H.ren Commiss.n de Witt en Beelaerts dn. uts.
Fiat mits L. Vermeulen binnen den tijd van een jaar naar O- of W Indie verzendende. 25 oct. 2768.
Solvit door den Proc. van Well twe gl. twee stvs.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.