Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


25-10-1768 Dingeman Hollandt


Pro Deo.
Aen den Edelen groot achtbaeren Gerechte en Camere Judiceel der Stadt Dordreght
Geven Reverentelijk te kennen Broederen Diaconen der Gereformeerde Nederduijtsche Gemeente dezer Stadt, dat zij Suplt.tn onder 't 2de Quartier bedelen Dingeman Hollandt, welke soo door het consumeren van sterke dranken, als door het maltraieteren van zijne Huijsvrouw en kinderen sig bij dezelve soo ondragelijk maekt, dat in gevalle daer in bij tijds niet wordt voorsien, niet anders dan droevige gevolgen daer van zijn te dugten.
Redenen Waeromme de Supplt. de Vrijheid nemen zig te keren tot UEd: Gr. Achtb. ootmoedig versoekende dat den voorn. Dingeman Hollandt in 't Stads Krankzinnig en Beterhuijs alhier ten kosten en lasten van het zelve mag worden geconfineert tot tijdt en wjlen er occasie zijn zal om den zelven na Oost Indien te verzenden, en dat den Supplten daer toe (voor zoo veel des noods) mede mogen worden gequalificeert.
't Welk doende &a. Paulus Knogh, Praeses, Jan Elikink, Scriba, Jan van dr Star, Proc.

De Kmaere gezien ende geëxamineert hebbende, den nevenstaande Requeste accordeert de Supplianten hun versoek qualificeert dezelve omme Dingeman Hollandt in 't Stads Krankzinnighuis alhier ten kosten en lasten van 't zelve te mogen confineren tot tijd en wijle 'er occasie zijn zal om dezelven na Oostindien te verzenden, waar toe de Supplianten mede worden geqaulificeert.
Actum den 25e: Octob. 1786. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Requeste.
Broederen Diaconen vande Nederduijtsche gereformeerde gemeente binnen Dordt Suppl.ten Dingeman Hollandt, J. van der Star Procureur
Geregistreerd
Fiat 25 Oct. 1768

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.