Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


24-11-1768 Margreta/Grietje Roosenbeek


(voor 't Kranksinnighuis) Extract uijt de Resolutie van de Edele groot Agtb. Heeren van den Geregte der Stad Dordregt in derselver Vergadering Genomen op
Donderdag den 24: November 1768
Mijn Ed: heeren van den Gerechte, gehoort hebbende de Propositie van den Heeren Hoofdofficier Mr. Hugo Repelaar, tenderende dat Hun Ed: Groot Agtb., vermits Grietje Roosenbeek, gedetineerde op den Raadhuijse deser Stadt, door continueele convulsien geattaqueert & in haare harssenen getroubleert is geworden, zouden gelieven Goed te vinden en mitsdien sijn Ed: te qualificeren, omme de gem: gedetineerde in het Stads kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad, bij Provisie te doen transporteeren, omme aldaar te worden gecureert, hebben na voorgaande deliberatie Goedgevonden en verstaan den welgem. Heere Hoofdofficier te qualificeren, gelijk gequalificeert word bij desen, omme de voorn. gedetineerde te doen transporteeren in het stads kranksinnig en Beterhuijs binnen dese stadt, omme aldaar genesen en tot dat zal wesen herstelt, bewaart te worden, werdende den binnen Vader van het voorn: huijs gelast, aan Hun Ed: Groot Agtb. wanneer de voorn. Gedetineerde zal wesen herstelt, daar van kennisse te geven
En zal Extract deses aan welgem. Heere Regenten worden gegeven, om te strekken tot derselver narigting
Accordeert met de voor Resol. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Fol. 80
Margreta Roosebeek, 1769 uit haar Confinement weder ontslaegen vide Register Fol. 22verso.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.