Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


07-02-1769 Pieter Blok


(voor Stads kranksinnig & Beterhuis) Extraact uit de Resolutie vand e Ed: Groot Achtb: Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht, in derselver vergadering genomen op
Dingsdag den 7e: Febru: 1769
De Heer Hoofd Officier mr. Hugo Repelaer heeft aan Hun Ed. Groot Achtb: voorgedragen dat hij soo door de huisvrouw en soon van Pieter Blok, als door desselfs gebuuren geinformeerd wordende, dat gem: Pieter Blok sig telkens, en ook nu onlangs aan verregaande mishandelingen van sijne huisbrouw schuldig gemaakt had, denzelven met kennis en goedvinden van den Heeren Praesiderende Burgmeester tot voorkoming van onheilen bij provisie op de gijselkamer op den Raadhuijse deser stad had doen logeeren; en als nu denselven, soo wel als deszelvs vrouw en zoon benevens de gebuuren en getuigen, voor Hun Ed: Groot Achtb: kwam te Sisteren, ten einde Hun Ed: Groot Achtb: in Staat te stellen, om na verhoor van gem: Pieter Blok, wegens de tegen hem ingebragte klagten omtrent de door denzelven geincurreerde Straffen te resolveeren als Hun Ed: Groot Achtb. zullen meenen te behoren.
Waar op gedelibereerd, ende Heere Hoofd Officier voor sijne attentie, tot maintien van de goede ordre betoond, bedankt zijnde hebben Hun Ed: Groot Achtb: na verhoor so van gem: Pieter Blok, als van desselfs huisvrouw en gebuuren goedgevonden en verstaan dat voorn: Pieter Blok, ten einde aan delzeven de uiterste verontwaarding van Hun Ed: groot Achtb: over des zelfs Strafwaardige Conduites en mishadnelingen aan sijne huisvrouw gepleegd te doen ondervinden, tot aanstaende maandag zullende zijn den 13e deses op den Raadhuise deser Stad geplaatst, en met water en brood gespijsigd sal worden, dat dezelve voors op aanstaande maandag gebragt zal worden in Stads Krankziinig en Beterhuis om aldaar met zijner handen arbeid de kost te winnen, en bewaard te worden, tot dat hij naar de Oostindien versonden zal kunen worden, ten einde aldaar eenige tijd te blijven, mits alvorens ten behoeve van sijne Huisvrouw eenen behoorlijken maandbrief en voor de kosten sijner uitrustinge eenen Transportbrief passerende.
En hebben Hun Ed: Groot Achtb: den heer Hoofd Officier versogt te Effectueeren dat de voorn: Pieter Blok, hoe eerder hoe beter naar Oostindien versonden en aldaar eenige Jaeren gehouden worde, en voorts voor sijne uitrutinge sorge te dragen en daar ontrent sodanig ordres te stellen als hij meenen sal ten meesten menager te kunnen strekken.
En sal Extraact deses gegeeven worden aan den Heere Hoofd Officier, mitsgaders aan de Heeren regenten van Stads Kranksinnig en Beterhuis, om te strekken tot derzelver informatie.
Accordeert met de voors: Resolutie. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Fol. 39
in t huijs gebragt op den 10 Februarij 1769. Pieter Blok.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.