Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


13-03-1769 François Hageman


Extract uit de Notulen van Burgemeesteren & Schepenen der Stad Goes.
Maandag den 13en Maert 1769
Bij resumtie gedelibereert zijnde op de Requeste van Adolf Hageman, onder de notulen van de vorige Sessie vermeld, verzoekende, Om redenen bij de voorschreve Requeste breder gementioneerd, Hun Edel Achtbare Conent en Auctorisatie, om desselvs meerderjaerigen zoon François Hageman thans in gijselingh binnen de Stad Rotterdam, onder een verzekerd opzicht in 't een of ander beterhuis te laeten brengen en houden, En hierop gehoord zijnde Consideratien van verdere naastbestaande vrinden van gem: François Hageman; Is goedgevonden in hert verzoek bij voorz: req.te gedaan te consenteeren en daar toe verleenen de volgnede auctoriswatie:
Burgemeesters & Schepenen der Stad Goes op het verzoek bij vorengemelde Requeste gedaan disponeerende, Auctoriseeren den Suppliant zijnen daar bij gemelden meerderjarigen zoon François Hageman In ovisioneel en Zoo lang tot ziel tot betere Conduites zal schikken, in een verzekerd Huis, het zij binnen deeze Provintie of daar buiten te bestellen; accordeeren aan denzelven des noods de sterke hand van Justitie, en verzoeken ten faveure van dien Speciael Hun Edel Groot Achtbare die van den Geregte der Stad Rotterdam en generaalijk alle andere gerechten, die dezen zouden mogen worden vertoond, en alwaar zulks nodig mogt bevonden worden, den Suppliant ter zake dezes in alles behulpzaam te doen zijn en alle adsistentie ook van de Justite te doen genieten, bereid en volvaardig zijnde zulks bij alle voorvallen te reciproceeren.
Actum in de vierschade der Stad Goes, den 13 Maart 1769 (onderstont) In kennis van mij (en geteekent) C.J. v. Lichtenbergh.
Accordeert met voorschreve Notulen. C.J. v. Lichtenbergh.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.