Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


23-03-1769 Aartje Hartdonck huisvrouw Jan Verpoorten


(Hoeufft) Aan den Edelen groot Agtb: gerechte en Camere Juditieel der Stat Dordrecht.
Geeft met schuldig respect te kennen Jan Verpoorten borger deser Stat dat zijn Suppl.t, Huisvrouw Aartje Hartdonck sig van over lange tijd soodanig te buijten gaat in den drank, dat daar door niet anders als den grootste onheilen staan geboren te worden. doordien 't al een en andermaal is gebeurd, dat indien zij niet was gered geworden in haar dronkenschap soude sijn verbrand. Dat den Supplt. sijnde een vaarendsgesel en nu onlangs wederom met 't s'lands schip Tetis genaamd Een reijse soudee gaan doen, door haar vriende en de gebuuren, om alle ongelukken voor te komen werd gepersuadeert om haar te doen confineren.
Reden waar omme den Supplt. sig keert tot Uw Ed. Groot Agtb. ootmoedig versoeckende, dat Ed Wed: groot agtb: sijn Supplts. voorn: huisvrouw gelieve te doen confineren in 't Stads Kranksinnig of verbeterhuis binnen dese Stat te vreden sijnde daar aen te betalen Soo veel als hij na sijne omstandigheden met de wel Ed: Haere vaaders en Regenten van 't selve huijs sal kunnen accorderen.
't Welk doende &a
dit X merk is gesteld met de hand van Jan Verpoorten, Anthonij Bax

De Kamere stelt deze Requeste in handen van Heeren vaders en Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad omme Hun Ed: Groot achtb. te dienen van Hun Ed. advis. Actum den 21e Maart 1769. Jb. Karsseboom

Edele Groot Achtbaere Heeren.
Ter obedientie en Voldoeninge aen den appoinctemente van UEd: Gr: Achtb. van data den 21e Maert dezen Jaars 1769 op den Requeste van Jan Verpoorten Borger dezer Stadt verzoekende om redenen daer bij gemeld, dat uEd: Gr: Achtb: zijn Supplts. Huijsvrouw Aartje Hardonk in 't Stads Krankzinnig en Beterhuijs binnen deze Stadt gelieven te doen confineren onder offerte en aenbieding omme daer aen te betaelen zoo veel als hij Supplt na zijne omstandigheden met ons zouden kunnen accorderen, Soo hebben wij bij dezen den Eer U Ed: Gr: Achtb: te berigten, dat vermits het ons na genomene Informatien omtrent de omstandigheden van den voorn. Supplt is voorgeomen, dat den zelven niet in staat is om de kosten van het confinement zijner gemelden Huijsvrouwe voor 't geheel te kunnen supporteren wij derhalven onder reverentie van oordeel zouden zijn bij aldien UEd: groot Achtb: het Confinement van gemelden supplt.s Huijs Vrouwe nodig oordelen, dat hetzelve als dan ten kosten en lasten van ons voorn. Godshuijs zouwden behoren gedecerneert te werden mits egter dat hij Supplt. in gevolge zijne gehoudene affspraeke met ons daer in swejelijks contribuere twintig stuijvers off twee en Vijftig guldens Jaerlijks. Waer mede vertrouwende aen het gerequireerde vavn uEd Gr Achtb. voldaen te hebben bevelen wij UEd: achtb. aen Gods protexie en BlijvenEdele Groot Achtbaere Heeren
UEd: Gr Achtb. ootmoedige Dienaeren Den Regenten van 't stads Krankzinnig en Beterhuijs.
Dordrecht den 22e Maart 1769.
Ter ordonnantie van dezelve als rentmeester C. Brender a Brandis.

De Kamere alvorens ter disponeren stelt den Req.te in handen van de Heeren W.B. van den Santheuvel & van den Brandeler, Schepenen dezer Stad, om deze Req.te nader te Examineren en Hun Ed: Groot Achtb: te dienen van Hun Ed: Consideratien & advis. Actum Dordt 21 Maart 1769.
Jb. Karsseboom.

De Kamere gezien & geexamineert hebbende het schriftelik advis van de Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en Beterhuis binnen deze Stad, mitsgaders gehoort het Rapport van Heeren Commissarissen, accordeert den Suppliant sijn versoek, permitteert mitsdien denzelve om sijne huisvrouw Aartje Hartdonk bij provisie te mogen doen confineeren in t stads kranksinnig en Beterhuis binnen deze Stad, voor den tijt van twee Jaeren mits betalende twee en vijftig gulden 's Jaerlijks ten behoeve van 't voorsz huijs.
Actum Dordt 23 Maart 1769. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Fol. 73
Aartje Hardonk in t huijs gekomen op den 23 Maart 1769. Verteert f 52 gulden.
Request Jan Verpoorten Supplt. Omme sijn huisvrouw Aartje Harldonck te confineren;
Bax procr.
1770 den 16e Januarij bij appoinctement uijt haer Confinement ontslaegen. Vide Register Fol: 25verso
In handen van Heeren vaders en Regenten van Stads krankzinnig en beterhuijs, om advis. 21e Maert 1769
In handen van Hrn commiss. W.B. van den Santheuvel & v.d. Brandeler. 21 do
Fiat confinement bij provisie in 't stads krankzinnig en beterhuijs voor den tijd van twee jaeren mits betaelende 52 gl 's jaerlijks ten behoeve van het voorsz. huijs 23: do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.