Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


07-10-1762 vrouw van Martinus de Puy/Puij


(Voor den Armen) Aan de Edele Groot Achtb. Gerechten en Kamer Judicieel der Stad Dordrecht.
Geeven Reverentelijk te Kennen Broederen Diaconen van de Neederduitsche Gereformeerde Gemeente der Stad Dordrecht, dat de zelve onder het 3 Quartier bedeelen de vrouw van Martinus de Puy, weegens haar zeer slegt gedragt het aan hun Supplt. is voorgekoomen noodsaakelijk te zijn, dat de gemelde vrouw van Martinus de Puy wierde geconfineert in het Stads Kranksinnig en beterhuijs alhier ter Steeden 't welk de Supplt. om geallegeerde Reedenen zijn verzoekende bij dezen.
T Welk doende etc. Uijt Naame des Supplte. F:V:D: Schoor, preses, Hendk: Prinse, Scriba (Actum Dordrecht den 4 October 1762)

De Camere stelt dese Req.te in handen van de Heeren Regenten van het stads Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad; Omme Haar Ed. Groot Achtb. te dienen van Haar Ed. consideratien en schriftelijk advis op 't versoek in dese gedaan. Actum den 5en October 1762. Jb. Karsseboom.

Edele Groot Agtbaere Heeren.
Ter obedientie en Voldoeninge van den appoinctemente van UEd: gr: agtbre: in dato den 5e October 1762 op de Requeste van Broederen Diaconen van de Neederduij(t)sche gereformeerde gemeente binnen dese Stadt, zoo hebbende Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs bij desen de Eer Uwed: Gr: Agtb.re te berigten, dat bij aldien het slegt gedrag van de Vrouw van Martinus de Puij ter Requeste gemeld, zoodaenig is, dat deselve daerom souwde behooren te werden geconfineert, dat als dan sodaenigen Confinement, in 't opgen. Stads Krankzinnig en Beterhuijs zouwde, behoren te geschieden, Refererende sig Regenten voorsz. niet te min ter Dispositie van Uw Ed: Gr: Agtb.e.
Actum Dordreght den 6e October 1762.
Ter Ordonnantie van Regenten voorn: als Rentmeester C: Brander a Brandis.

De Kamere gesien en geëxamineert hebbende het schriftelijk advis vande Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, ende wijders gezien ende geëxamineert hebbende den nevenstaande requeste accordeert de Supplianten hun versoek, qualificeert mitsdien dezelve, omme de vrouw van Martinus de Puij voor den tijd van twee jaaren tot Kosten en lasten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad te mogen doen Confineeren. Actum den 7e: October 1762. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] De Vrouw van Martinus du Puij uijt haer confinement ontslaegen bij resolutie in dato 20 februarij 1770 vide Register Fol: 11. Geregistr.
In handen van H.ren Regenten van Stads krankzinnig en beterhuijs 5e Octob. 1762.
Fiat bij profisie confinement voor den tijdt van 2 jaeren. 7: Octob. 1762.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.