Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


13-06-1769 Josijna van Thienen


(Hoeufft) Aanden Ed.e Groot Agtb. geregte, en camere Judiceel der stadt Dordregt.
Geeft Onderdanig te kennen Nicolaas van Thienen, borger binnen dese voors: Stadt, dat zijn Supplts dogter Josijna van Thienen op Speciael appoinctement van UEd. Groot Agtb: in dato 16 December 1766 is geconfineert in Stads Kranksinig en beterhuijs alhier ter Steede, tot Lasten van 't selve huijs omme haer slegte conduites van Leven En alzoo deselve in 't voormelte huijs van die tijd, tot heeden wel heeft gecomporteert, en belofte van continuatue is doende Soo keert hij Supplt. hem tot uEd Groot Agtb: ootmoedig versoekende dat UEd. Groot Agtb. de voorn. zijn Supplts. Dogter uijt haer voormelde Confinement gelieven te ontslaen.
Twelk Doende &a
Jan van der Star, Procr.

De Kamere stelt deze Requeste in handen van Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, Omme hun Ed. Gr: Achtb: te dienen van berigt. Actum den 30: Meij 1769. Ps. Hoeufft.

De Kamere stelt deze Requeste in handen van de Heeren Beelaerts van Emmichoven en B: van den Santheuvel Schepenen dezer Stad, Omme denzelven nader te Examineren, en Hun Ed: Groot achtb: te dienen van Hun Ed: consideratien en advis. Actum den 30e Meij 1769. Jb. Karsseboom.

Edele Groot Achtbaere Heeren.
Ter obedientie en Voldoeninge aen den appoinctemente van U Ed. Gr achtb. van dato den 30e Meij 1769 op de Requeste van Nicolaas van Thienen Borger binnen deze Stadt, Versoekende om daer bij gemelde Reden, dat den Suppts. Dogter Josina van Thienen uijt haer confinement door uEd: achtb. mag worden ontslaegen, Soo hebben wij de Eer UEd: Gr: achtb: hier op bij dezen te berigten, dat de Suppppltn. gem. Dogter zig gedurende den tijdt van haer confinement zeer wel heeft gecomporteert, en dat wij mitsdien onder (verbeting) van oordeel zouden zijn, dat deselve zijne Dogter, uijt het voorsz Confinement door UEd: Gr: achtb: ontslaegen zoude kunnen wordebn terwijl wij ons niet te min zeer gaerne willen refereren Dispositie van UEd: Gr: Achtb:
Waermede vertrouwende aen het gerequirweerde van UEd: Gr: achtb: voldaen te hebben beveelen Wij UEd: Gr: achtb: aen Godt protexie, en blijven
Edele Groot Achtbaere Heeren
Dordreght den 10e Junij 1769.
UEd: Gr: Achtb: ootmoedige Dienaeren De Regenten van 't stads Krankzinnig en Beterhuijs.
Ter ordonnantie van dezelve als Rentmeester C: Brender a Brandis.

De Kamere gehoort hebbende het Rapport van Heeren commissarissen, mitsgaders gezien ende geëxamineert hebbende 't berigt van Heeren regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, accordeert den Suppliant zijn versoek, ontslaat zijne dogter Jozina van Thienen uit haar Confinement Actum den 13: Junij 1769.

[VOORKANT] Requeste Nicolaas van Thienen Supplt. Josijntje van Thienen ontslagen op den 20e Junij 1769 vide Register Fol. 19verso
J. van der Star, Procureur
Geregistreerd
Inhanden van Hr Regenten van 't Stads krankzinnig en beterhuijs 30 Meij 1769
In handen van Hrn commiss.n Beelaerts en B. van den Santheuvel. Fiat 13 Junij.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.