Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


13-06-1769 huijsvrouw van Isaac du Toiet


(Copie) Voor den Armen
Aan de Edele Gr Agtb. Heeren van den Geregte en Camere Judicieel der Stad Dordrecht.
Geeven reverentelijk te kennen de Leeden van de Walsche Kerkenraad deeser Stad.
Dat Sij Supplianten bij marginale Appostille van UEd: Gr: Agtb: in dato 20 Meij 1767 verleent op derselver requeste waaren geauctoriseerd om de Huijsvrouw van Isaac du Toiet, Eene der Subjecten Staande onder de bedeeling van hun Diaconie terzake van wangedrag bij provisie voor den tijd van Twee Jaren temogen doen Confineeren in 't Krankzinnig en Beterhuijs dezer Stad, ten kosten en lasten van 't zelve Huijs, Sonder nogtans dezelve daar uit te ligten off langer te mogen houden dan op Speciaal Appoinctement van deeze Ed. Cameren; Welke Twee Jaaren den 6 Julij aan staande staan te Expireeren, En nadien de Supplianten gegrond hope hebben dat 't geappoliceerde confineemnt 't hewenscht Effect sal hebben, geopereerd kunnen deselven op aan houdende bede van voornoemde geconfineerde niet wijgeren voor de selve ontslag te versoeken.
Reedenen waaromme Supplianten de Vrijheijt neemen Sig te keeren tot UEd. Gr: Agtb. ootmoedig versoelende dat UEd. Gr: agtb. de voornoemde Huijsvrouw van Isaac du Toiet uit haar Confinement geliefde te ontslaan. (onder stond) Twelk doende Etc. (was geteekend) S. van der Bank, Procur.
In margine stond voor Appostil.
De Camere stelt deeze request in handen van de Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs binnen deese Stad omme hun Ed. agtb. te dienen van berigt Actum den 1 Junij 1769, (was geteekend) Ps. Hoeuft (nog stond)
De Camere alvorens te disponeeren Stelt deeze requeste in handen van de Heeren Beelaerts en van den Brandeler Scheepenen dezes Stad omme deselve nader te Examineeren en hun Ed. Gr. Agtb. te dienen van hun Ed. consideratien en advis. Actum 1 Junij 1769 (was geteeklend) Jb. Karsseboom
(Lager Stond)
Edele Gr: Agtb. Heeren
ter obedientie en voldoeninge aan den appoinctemente van UEd: Gr: agtb. van dato den 1 Junij 1769 op de requeste van de Leeden van de Walsche Kerkenraad deeser Stad, versoekende dat UEd. Gr. agtb: om redenen daar bij gemeld de Huijsvrouw van Isaac du Toiet uit haar Confinement gelieven te Ontslaan, Soo hebben wij de Eer UEd. Gr: agtb: hierop, bij deesen te berigtendat de Huijsvrouw van gemelde Isaac du Toiet sig geduurende haar bijna Twee Jarig Confinement zeer wel heeft gecomporterd, en dat wij midsdien (onder reverentie) van oordeel souden sijn dat UEd Gr: agtb: het gedane versoek van de Supplianten zouden kunnen accorderen, ons niet temin refereerende ter dispositie van UEd: Gr: Agtb.
Waar mede Vertrouwende aan het gerequireerde van UEd: Gr: Agtb: voldaan te hebben, beveelen wij UEd: Gr: agtb: aan Gods Protexie, en blijven
Edele Groot Agtbare Heeren
UEd. Gr: Agtb: ootmoedige Dienaeren, De Regenten van 't Stads Krankzinnig en Beterhuijs Ter Ordonnatie van deselve als Rentmeester (was geteekend) C: Brender a Brandis (ter sijde stond) Dordrecht den 10 Junij 1769
(stond nog)
De Camere Gehoort hebbende 't rapport van Heeren Commissarissen midsgaders gezien ende geExamineerd hebbende 't berigt van Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuijs binnen deeze Stad, accordeert de Supplianten haar versoek, ontslaat de Huijsvrouw van Isaac du Toiet uit haar confinement. Actum den 13en Junij 1769 (was geteekend) Jb. Karsseboom.
Accordeert voor Copie met het originele request berigt en Appoinctement. Actum Dordrecht den 15 Junij 1769. Quod Attestor. Sibert van der Bank, Nots. Publ.

[VOORKANT] Copie. Requeste en Appoinctement Jennike du Toiet op den 15 Junij 1769, uijt haar Confient ontslagen. vide Register Fol. 20verso.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.