Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


22-06-1769 Lijsbeth de Reus weduwe van Jacobus Lits, en Lijsje van Ek (ontslagen)


(voor Een Godshuis) Extract uit de Resolutie van de Ed: Groot Achtb. Heeren van den Geregte der Stad Dordrecht, in derselver vergadering genoomen op
Donderdag den 22 Junij 1769
gedelibererd sijnde op de Missive van de Heeren Regenten van Stads krankzinnig en Beterhuis in dato den 10 deeser te kennen gevende, dat Lijsbeth de Reus, wed: van Jacobus Lits, en Lijsje van Ek bij Resolutie van hun Ed. Groot Achtb. van den 15e Junij 1767 in 't hem. Huis geconfineerd sijnde, voor den tijd van twee Jaaren, derselver Confinement, op den 15e: dezer was geexpireert.
Hebben Hun Ed. Groot Achtb. op 't goede getuigenis, 't welk gem: Heeren Regenten van derselver gedrag geduurende haar Confinement komen te geeven, goed gevonden, Lijsbeth de Reus wed: Jacobus Lits, en Lijsje van Ek uit haar Confinement te ontslaan.
En sal Exstract deses gegeven worden aan de Heeren Regenten van Stads krankzinnig en beterhuis, om te Strekken tot derselver informatie.
Accordeert met de voors. resol: Jb. Karsseboom.

Fol: 79
Ontlsag van Confinement voor Lijsbeth de Reus en Lijsje van Ek op den 26 Junij 1769. Vide Register Fol: 20 en 21.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.