Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


07-09-1769 Hendrina Hermans huisvrouw Pieter Kokseus


(Hoeufft) Aan den Ed. Groot Agtb. Geregte, en Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geeft ootmoedig te kennen; Pieter Kokseus, borger binnen dese Stadt, dat zijn Supplts. huijsvrouw Hendrina Hermans, oud 54 jaeren, zeedert Een geruijmen tijd met kranksinnigheijdt is besogt, dat deselve noodsakelijk dienst te werden geconfineert, ter voorkominge van verdere onheijlen Redenen waaromme den Supplt. hem keert, tot UEd. Groot Agtb. Eerbiedigh versoekende, dat dezelve zijne huijsvrouw mag werden geconfineert in Stads kranksinnig en beterhuijs, deser Stad, ten Lasten van t zelve huijs tot tijd en wijlen deselve van haere kranksinnigheijd sal weezen hersteld, alsoo hij Supplt. vermits desselvs onvermoogen buijten staet is, de kosten desweegen te vergoeden.
Twelk doende etc.a
Jan van der Star Procr.

De Kamere alvorens te disponeren stelt deze req.te in handen van de Heeren de Back en B. van den Santheuvel, Schepenen dezer Stad, omme dezelve nader te Examineren, en Hun Ed: Gr: Achtb: te dienen van Hun Ed: Consideratien en advis. Actum Dordt 5 September 1769. Ps. Hoeufft.

Edele Groot Achtbaere Heer
Ter obedientie, en voldoeninge aen den appoinctement van UEd: Gr. Achtb. van dato den 5e September 1769, op de Requeste van Pieter Kokseus, borger binnen deze Stadt tenderende versoek om zijne huijsvrouwe Hendrina Hermans, om redenen ten Requeste gemeld in Stads krankzinnig en Beterhuijs alhier, ten lasten van hetzelve te mogen confineren, tot tijd en wijlen deselve van haeren krankzinnigheid, sal wesen hersteld, Soo hebben wij den Eer UEd: Gr: Achtb: te berigten, dat het ons Voorgekomen zijnde, dat den Supplts. soo onvermogent niet en was, als den zelven bij den middelen van deszelve voorn. Request poseert, wij derhalven met den voorn. Supplt. na zulks aen denselven onder hoogte hebben gebragt mondeling zijn geconvenieert om bij aldien zijn Supplts voorn. Huijsvrouw ten lasten van 't voorn. Godshuijs voor UEd Gr Achtb. mogte worden geconfineert dat hij Supplt. in dezelve lasten niet te min s jaerlijks zoude contribueren eene Summa van ses en twintigh guldens off tien stuijvers per week gedurende dezelve zijne huijsvrouw zoude zijn geconfineert alsmede dat hij supplt. de voorn. zijne Huijsvrouw gedurende het zelve Confinement van de nodige klederen zoude versorgen. Weshalve wij (onder reverentie) van oordeel zouden zijn, bij aldien UEd: Gr Agthb: het Confinement van des Supplts. voorn: Huijsvrouw mogten nodig oordelen, dat het zelve als dan ten lasten van 't voorsz. Godshuijs zouwde kunnen werden gedecerneert, onder dese expressen mits nogtans contributie Jaerlijks een Summa van ses en twintig guldens off swekelijks en Summa van tien stuijvers en bovendien dat hij supplt. dezelve zijne Huijsvrouw gedurende hetzelve Confinement van de noodige wolle en Linne klederen versorge referende ons niet te min ter dispositie van UEde: Gr: Achtb:
Waarmede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr. Acht: voldaen te hebben, beveelen wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods protexie en Bliejven.
Edele groot achtbaere Heeren
Dordreght den 6e September 1769
uEd. Gr. Achtb. ootmoedige Dienaeren De Regenten van 't stads Krankzinnig, en Beterhuijs Ter ordonnantie van deselve als Rentmeester C: Brander a Brandis.

De kamere gezien en geexamineert hebbende t Vorenstaande reqt. mitsgrs ;t berigt van Heeren regenten der Stads krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad als mede gehoort hebbende t rapport van Heeren Commissarissen van wien gecompareert waren de zussen van de voorn: Hermains Hermans mitsgrs. eenige geburen van dezelve, accordeert den Supplt zijn versoek om zijne voorn: huisvr: te mogen doen Confineren in t Stads krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, voor den tijt van twee Jaren tot Lasten van t zelve huis, mits Jaarlijks Contribuerende ses en twintig guldens, of s wekelijks een Somma van thien stuivers, en boven dien dat hij Supplt dezelve zijne huisvrouw gedurende hetselve Confinement van de nodige Wolle en Linnen Klederen versorgen.
Actum Dordt 7 Septemb: 1769. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Request. Pieter Kokseus Supplt.
J. van der Star Procureur
Hendrina Hermans Huijsvrouw van Pieter Kokseus den 7e September bij appoinctement om Krankzinnigheid geconfineert voor 2 Jaeren en zulks tot den 7e September 177. Vide Register Fol. 25verso.
Geregistreert.
In handen van Hren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuis om berigt 5 Sept. 1769
In handen van Hren. commiss.n de Back en B. v.d. Santheuvel dto uts.
Fiat confinement voor den tijt van twee jaaren tot lasten van het voorsz. huijs des betalende als in het voorn. bericht. 7: Septemb. 1769.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.