Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


27-06-1769 Hester de la Croix weduwe vader Matthijs Lemkes (ontslagen)


(Karsseboom) Aan de Ed: Gr: Agtbare Heeren van den Geregte en Camere Judiceel deser Stad Dordrecht
Geeven reverentlijk te kennen Johannes Lemkes, en Adriana Lemkes, bijde woonende binnen deezer Stad; dat hun moeder Hester de la Croix, thans weduwe van hun Supplianten (in dato 8 Junij 1768 overleeden) vader Matthijs Lemkes, op aapoinctement van deese Ed. Cameren van dato 2 October 1766, verleent op de requeste door hun gem: Vader gepresenteerd, voor den tijd van twee Jaaren om Dronkenschap was geconfineerd geworden in het Stads Krankzinnig en beterhuijs alhier ten laste van 't selve Huijs; dat over sulx de tijd van 't voorsz. Confinement reeds op den 2en October 1768 is geExpireeerd geweest, dan dat hun gemelde Vader in tusschen sijnde overleeden en sij Supplianten nog minderjarig sijnde niet hebben geweeten hoe sig in deesen te gedragen, Waarom t voorscgreven Confinement bij provisie met kennis van de Wel Ed Heeren regenten van 't voorsz: Huijs nog is gecontinueerd voor eenigen tijd, edog dat de aan diendende en aller Ernstigste Sollicitatien en Smeekingen van hun gemelde moeder gepaart met de sterken betuijgingen van berouw van 't quaad waar toe sij voor deesen de swakhijd heeft gehad, door de weder weerdigheeden in die tijd, te vervollen(?) Supplianten verpligten om Uw Ed Gr: Agtb: te Imploreeren(?) tot ontslagh van hun gemelde moeder.
Reedenen waaromme de Supplianten de vrijhijd neemen zig te keeren tot Uw Ed Gr Agtb: Ootmoedig verzoekende dat Uw Ed: Gr: agtb: hun gemelde moeder Hester de la Croix weduwe van Matthijs Lemkes uijt haar Confinement gelieven te Ontslaan.
TWelk doende Etc. S. van der Bank, Procureur

De Kamere stelt deze Requeste in handen van de Heeren vaders en Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stadt, Omme Hun Ed: Groot achtb. te dienen van berigt, Consideratien en advis. Actum den 22e: Junij 1769. Jb. Karsseboom

Edele Groot achtbaere Heeren.
Ter obedientie en voldoeninge aan den Appoinctemente van UEd: Gr achtb. van dato den 2e Junij 1769 op de Requeste van Johannis Lemkes en Adriana Lemkes beijden wonende binnen deze Stadt versoekende om redenen daer bij gemeldt, dat UEd: Gr achtb: hun Supplt. Moeder Hester de La Croix weduwe van Matthijs Lemkes uijt haer Confinement gelieven ter ontslaen. Zoo hebben wij de Eer UEd: Gr achtb: bij desen te berigten dat hun Supplt. voorn. Moeder sig gedurende haer confinement zeer ordentelijk heeft gedraegen en dat het derhalven aen ons is voorgekomen, bij aldien UEd: Gr: Achtb: dezelve uijt haer confinement gelieven te ontslaen dat dezelve haere gedaene gelofften ten requeste gemeld, zal tragten te praesteren, weshalven vrij onder Reverentie van oordeel zouden zijn, dat UEd: Gr: Achtb: het versoek van de suppltn zouden kunnen accorderen, ons niet te min referende ter dispositie van UEd: Gr: achtb: Waarmede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: achtb: voldaen te hebben bevelen wij UEd. Gr. Achtb. aen Gods protexie en Blijven
Edele Groot achtbaere Heeren
UEd: Gr. achtb. ootmoedige dienaeren
De regenten van t Stads Krankzinnig en Beterhuijs.
Dordreght den 27 Junij 1769.
Ter ordonnantie van dezelve C. Brender a Brandis

[VOORKANT] Requeste Johannes en Adiana Lemkes Supplianten Om ontslag van haar geconfineerde Moeder. S. van der Bank, Procureur
Geregisteerd.
In handen van Regenten van Stads kranksinnig en beterhuis 22 Junij 1769.
H.ren comm. mr. M. Onderwater en B. v.d. Santheuvel dto. uts.
Fiat ontslag 27 dto.
Uijt den confinement ontslaegen den 8e Julij 1769.

1766

(Karsseboom) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geeft onderdanig te kennen Matthijs Lemkes, wonende in de Nieuwstraat binnen deze Stat, dat zijne Huisvrouw Hester la Croi zig zedert eenigen tijd, dog nu vooral, zodanig in den drank te buiten gaat dat het niet wel doenlik is met haar langer huistehouden maar zig nootzakelik, tot voorkoming van ongelukken dient te worden geconfineert; dan dat hij tot het dragen van de kosten van dien, door zijne bekende Armoede onvermogende zijnde, te raden geworden is en de vrijheit neemt zig te keren tot UEd: Groot Achtb: ootmoedig verzoekende dat UEd: Groot Agtb. dezelve Hester la Croi in het Stats krankzinnig en beterhuis alhier, ten lasten van 't zelve Huis, gelieven te doen confineren.
TWelk doende &ca: Anthonij Bax.

De Kamere alvorens te disponeren stelt den Request in ahnden van Heeren De Witt & van Convent Scheepenen dezer Stad, omme den nevenstaande Req.te nader te examineren en Hun Ed: Groot Achtb: te dienen van Hun Ed. Consideratie & advis.
Actum Dordt 19e Junij 1766. Jb. Karsseboom

Heeren Commiss.en stellen den Req.te in handen van de heeren Regenten van Stads Kranksinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed: Achtb: te dienen van Berigt Consideratie & advis op t versoek in deze gedaan.
Actum 19 Junij 1766. Jb. Karsseboom

Edele Groot Achtbaere Heeren.
ter obedientie en Voldoeninge aen den appoinctemente van UEd: Gr: Achtb: van data den 19 Junij 1766 op de Requeste van Matthijs Lemkes wonende in de Nieuwstraat binnen deze Stadt, versoekende, dat zijne Huijsvrouw Hester La Croi, om redenen daer bij gemeld in het stads Krankzinnig en Beeterhuijs alhier ten laste van het zelve huijs mag werden geconfineert, Soo hebben wij de Eer UEd: Gr Achtb. bij dezen te berigten, dat Soo wanneer UEd: Gr: achtb: sullen nodig oordelen om gem. Supplte. Huijsvrouwe te doen confineren, 't zelve confinement ten kosten en lasten van t voorz: Godshuijs zal behoren te geschieden referende ons niet te min ter dispositie van Uw Ed: Gr Acht. Waer mede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr achtbn. voldaen te hebben, beveelen wij UEd: Gr Achtbaere Gods protexie, en blijven
Edele Groot Achtbaeren Heeren
UEd: Gr: Achtb: ootmoedige Dienaern
De Regenten van stads krankzinnig en beeterhuis.
Dordreght 7en Julij 1766.
Ter ordonnantie van de zelve als Rentmeester C: Brender a Brandis

De Camere stelt dese Requeste in handen van de Stads Doctooren, omme des Supplts. Huijsvrouw te Examineren en van derselver bevind, Hun Ed. Groot Achtb. dienen van Haere consideratien en advis. Actum den 6en Julij 1766. Ps. Hoeufft.

Wij ondergeschreve ordinarie Stads medinivae Doctores hebben Hester La Croi Huijsvrouw van Matthijs Lemkes gevisiteerdt, en dezelve op die tijdt niet droncken bevonden, waerom wij dezelve niet kunnen verklaeren aen dronkenschap schuldig te sijn, uijt hoofde van gemelde visitatie, maer sijn van oordeel dat sulcx nader en beter soude consteere & uijt getuijgen die dagelijcx met haer omgingen, en mogelijk het geposeerde in den reuqester souden affirmeeren; Waerom wij (onder Eerbied) de vrijheijt nemen in dezen, wegens het confineeren off niet confineeren niets te berigten alzoo het moeijelijk soude sijn soodanig Subject ten tijde de visitatie beschonken te vinden, en dezelve mits dronken vindende daerim haer ook niet konnen vrij spreeken, om dat de raporten sulcs in tegendeel mogelijk souden getuijgen.
Dordt. 28 Julij 1766. J.W. v. Steenbergen, Herm. van der Star.

De Camere Surrogeert in plaats vande affgegane heer De Wit, de Heer Abraham Hendrik Onderwater Omme met de heer van Convent Cumplena op dese Requeste sodanig te disponeeren als hun Ed. Achtb. vinden sullen te behooren Actum den 2 October 1766. Jb. Karsseboom

Heeren Commissarissen cum Plena, gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Req.te mitsgrs gesien het advis vande Heeren Regenten van het stads krankzinnig en beterhuijs accordeert den Supplt. sijn versoek, permitteert mitsdien den selve omme zijne Huijsvrouw Hester La Croi, voor den tijt van twee jaaren te moge doen confineeren in het stads krankzinnig en beterhuijs binnen deze stad, tot lasten van hetselve Huijs. Actum den en October 1766. Jb. Karsseboom

[VOORKANT] Fol. 44 Request van Matthijs Lemkes. Eijndigt den 2 Octob. 1768. Bax procr.
Geregistreert.
In handen van Hren Commissrn. de Witt, en van Convent 19 Junij 1766.
In handen van Hren. Regenten van Stads kranksinnig en beterhuis van advis. Dto. uts.
In handen van stads Doctoren. 8e Julij 1766.
Fiat confinement door H.ren Commiss.n van Convent en Onderwater cum plena 2 Oct. 1766.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.