Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


26-09-1769 Cornelis van der Klok (verlenging)


(Copie)(Hoeufft) Aan den Ed:e Groot agtb. geregte en Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
geeft Reverentelijk te kennen, Jan van der Star, notaris en Procureur binnen dese Stadt, dat den selve door UEd. groot agtb. bij appoinctement in dato 21:e Maart 1765 aangesteld zijnde tot curator over de Persoon, en goederen van Cornelis van der Klok, als doen geconfineert in 't Leprooshuis alhier ter steede en zeedert overgebragt in 't Stads kranksinnig en beterhuijs binnen deese Stadt, welk Confinement om Redenen dat denselve van der Klok met kranksinnigheid is besogt behoort te werden geprolongeert, en sulcs niet vermag te geschieden, als op authorisatie van UEd. Groot agtb., Reedenen waaromme den Supplt: hem keert, tot UEd: groot agtb., Reverentelijk versoekende dat uEd groot agtb:, t voormelte Confinement van denselve Cornelis van der Klok gelieven te prolongeeren voor zoodanigen tijdt als UEd groot agtb: zullen gelieven te bepaalen (onder stont) twelk doende &a; (was geteekend) Jan van der Star, procr.

(in margine stont)
De kamere alvorens te disponeeren stelt dese Req.te in handen van de heeren Regenten van Stads kranksinnig & Beterhuijs binnen dese Stadt, omme hun Ed. Gr. agtb: te dienen van berugt, Consideratien, & advis op 't versoek in desen gedaan. Actum Dordt den 18e Julij 1769 (was geteekent) Ps. Hoeufft.

(nog in margine stondt)
de kamere stelt dese Req.te in handen van de heeren Mr. Onderwater, en B: van den Santheuvel Scheepenen, deser Stadt, Omme deselve Nader te Examineeren, en hun Ed: Groot Agtb. Dienen van hun Ed. Con sideratien En advis, Actum den 18 Julij 1768 (was geteeckent) Ps. Hoeufft.

(onderstont)
Edele groot agtbaren Heeren
ter Obedientie en voldoeninge aen den appoinctemente van UEd Gr: Agtb: van dato den 18e Julij 1769 op de Requeste van Jan van der Star, Notaris En Procureur binnen deese Stad, als Curator over de Persoon, en goederen van Cornelis van der Klok versoekende om reedenen daar bij gemeld, dat het Confinement van den selve Cornelis van der Klok mag werden geprolongeert, voor zoodanige tijdt, asl uEd. Gr: Agtb: sullen gelieven te bepaalen.
Zoo hebben zij de Eer UEd achtb. bij deesen te berigten, dat den voorm: Cornelis van der Klok, bij Continuatie blijft kranksinnig, en dat het ons dienvolgende voor komt, dat denzelve als nog dient geconfineert te blijven, ter tijdt en wijlen den selve van sijne kranksinnigheijd zal zijn hersteld, waarmeede vertrouwende aen het gerequireerde van uEd Gr: agtb: voldaen te hebben, bevelen wij uEd: gr. agtb: aen gods Protexie en Blijve (onderstond) Edele groot achtbare Heeren, uEd agtb. ootmoedige Dienaren De Regenten van 't Stads kranksinnig en Beterhuijs, Ter Ordonnantie van deselve als Rentmr. (was geteckent) C. Brender a Brandis.
Dordregt den 20 Julij 1769

(In margine stond voor appinctement)
de kamere gesien en geëxamineert hebbende, 't schriftelijk verigt, van heeren Regenten van stads kranksinnig & Betrhuis, binnen deese stadt, mitsgrs. gehoort 't rapport van heeren Commissarissen, accordeert den Supplt. zijn versoek prolongeert 't Confinement van Cornelis van der Klok voor den tijd van twee Jaaren.
Actum Dordt: 26 Septemb. 1769 (was geteeckent) Ps. Hoeufft.

Accordeert dit Req.t met het Origineele en daer op staende advis & appoinctement
Dordt 25 October 1769. Jan van der Star, Nots. Public. cq

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.