Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-08-1769 Willem van Leen


(voor e Stad) Extract uijt de Resolutue van de Edele Groot Achtb. Heeren van den Geregte der Stad Dordregt, in derselver vergadering genomen op
Woensdag den 2en Augustus 1769
gelet sijnde op de Slegte levenswijse van Willem van Leen, sig bij Continuatie on sterken Drank te buijten gaande, en daar op voorts gehoord de mondelinge informatien der gebuuren, door den Heere Hoofd Officer Mr. Hugo Repelaar, aan Hun Ed. groot achtb. gesuppediteerd. hebben Hun Ed. Groot Achtb. den Geere Hoofd Officier gequalificeerd, om gem. Willem van Leen te doen brengen in Stads kranksinnig en beterhuis, om aldaar bij Provisie geconfineerd en vervolgend naar Oostindien versonden te worden met 't schip, 't welk in de maand Septb. voor de kamere Rotterdam staat uijt te vaaren.
En hebben Hun Ed. Groot Achtb. voorts den Heere Hoofd Officier versogt Soo voor de uijt rusting van gem. Willem van Leen, als voor 't passeeren van Eenen behoorlijken maand en Transportbrieff door denselven ten behoeve van desselfs vrouw en kinderen, behoorlijke sorg te dragen. En sal Extract deses gegeeven worden aan den heeren hoofd Officier, en aande Heeren Regenten van Stads kranksinnig en beterhuijs, om te strekken tot derselver informatie.Accordeert met de voors. Resolutie. Jb: Karsseboom.

[VOORKANT] Fol: 42
Extract Resolutie in dato 2 Augustus 1769. Willem van Leen.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.