Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


12-10-1762 Adolp van Engelen


(Karsseboom) Aenden Ed:e Groot Agtb: Geregte, en Camere Juditieel der Stadt Dordt.
Geeft onderdanig te kennen Adolp van Engelen, wonende binnen dese Stadt, dat tot zijn Suppl.te droefheijd, desselvs huijsvrou Lijsbet Wagenaer, haer zedert Een geruijmen tijd zoodanig te buijten gaet in 't Consumeeren van sterke dranken, dat zij buijten Staet is hunne twee kinderen behoorlijk gade te slaen En den Suppl.t. bedugt zijnde, wanneer door Een Confinement daerinne niet werde voorsien droevige ongelucken van te wagten zijn. Redenen waeromme den Supplt. hem keert tot UEd: groot Agtb. ootmoedig versoekende dat de voorn: zijne huijsvrouw tot Lasten van het Stads kranksinnig en beterhuijs, in het zelve huijs mag werden geconfineert als zijne hij Supplt. buijten staet om zulks ten zijnen kosten te doen, als zijnde Een varensgesel en belast met de alimentatie vande voorn. zijne twee kinderen. Twelk doende &a uijt naem vanden Supplt. Jan van der Star, procr.

De Camere gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste accorderen den Suppliant omme bij provisie sijne huijsvrouw Lijsbeth Wagenaar te confineeren in het Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad. Wordende niettemin dese Requeste gestelt in handen van de Heeren Regenten van het Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad, omme Haar Ed. Groot Achtb. te dienen op 't versoek in dese gedaan. Actum den 7 October 1762. Ps. Hoeufft.

Edele Groot agtbare Heeren.
Ter obedientie en Voldoening aen den appoinctement van UEd: Gr. Agtb.re in dato den 7e October 1762 op de Requeste van Adolph van Engelen, wonende binnen dese Stadt zoo hebben de Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs bij desen de Eer UEd: Gr: agtb.re te berigten, dat de positives in hetzelve Request aengaende den soberen toestant van den Supplt. om zijne Huijsvrouw Lijsbet Wagenaer ten zijnen kosten te doen Confineren na waerheijd zijn, en mitsdien, Soo wanneer UwEd: Gr: agtb.re zullen oordelen dat deselve Lijsbeth Wagenaer niet te min vermits haere slegte conduites sal moeten werden geconfineert, dat zulks als dan ten Lasten van het opgem. Stads Krankzinnig en Beterhuijs souwde behoren te geschieden referende sig Regenten voor niet te min ter Dispositie van UEd: Gr: agtb.re. Actum Dordreght den 15e October 1762. Ter ordonnantie van Regenten voornt: als Rentmr. C: Brender à Brandis.

De Camere gesien en geexamineert hebbende het schriftelijk advis van de Heeren Regenten van 't Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad, ende wijders gezien, ende geexamineert hebbende den nevenstaande requeste accordeert den Suppliant zijn versoek, qualificeert mitsdien denzelve omme zijne huijsvrouw Lijsbet Wagenaar voor den tijt van twee jaeren tot kosten en Lasten van 't Stads kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad te mogen Confineeren in 't Selve huijs, Actum Dordt. den 12e October 1762. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Request Adolp van Engelen Supplt. ontslagen den 12 Octob. 1762. J. van der Star Procr.
Fiat bij provisie confinement wordende niet te min dezen gestelt in handen van H.en Regenten van Stads krankzinnig en beterhuijs. 7e Octob. 1762; Fiat confinement 12 Octbr. 1762; Solvit door de Procr. van der Star een gulde vier st.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.