Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


09-09-1769 Johanna Itterson weduwe Johannes Kuijpers, (gewezen) herbergierster te Papendrecht (ontslagen)


(Karsseboom) Alsoo Bailluw en Schepenen der Vrije heerlijkheijt Papendregt en de Matena gezien en gehoort hebbende, dat Johanna Itterson wed:e Johannes Kuijpers, herbergierster alhier op dezen Dorpe, sig al sedert Een geruijmen tijt en Speciaal seedert eenige maanden sodanig in den Drank heeft te buijten gegaan dat sij genog Saem den geheelen dag door onbequaam om met passagiers te kunnen spreeken ofte eenige zaeken tot haar affaires en huijshouding specterende te verrigten en dat niet dan verdere onheijlen en dangereuse gevolgen te dugten en te verwagten waaren, maar dat het ook te vreesen Ja zeker zal sijn, dat sij nevens haar Vier Cinderen tot de uijtterste armoede en ruine zullen vervallen, waar over gedelibereerd hebbende; hebben Baill: en Scheepenen de gemelde Johanna Iterson, wed. Johannes Kuijpers ten haare Costen in het Leprooshuijs binnen de Stadt Dordregt bij Provisie voor den tijt van ses maanden te Convinieren, Actum Papendregt den 15e Maart 1769.
In kennisse van mij als Secrts. P. Besemer.

[VOORKANT] Fol. 124 Johanna Itterson wed: Johannes Kuijpers, in t huijs gekomen op den 18 Maart 1769. Sit op t gemeen.

Aan de Ed. Achtb. Heeren Bailluw en Schepenen van de Vrije Heerlijkheid Papendrecht en Matena
Geeft reverentelijk te kennen Steven van Itterson, en Hendrik van den Doll, wonende te Delft, dat den eerste Supplianten dogter, en den tweede Suppliante huisvrouw zuster, Johanna van Itterson weduwe van Johannes Kuijpers, gewese herbergierster op den voors. dorpe, ingevolge den appoinctemente van UEd. Achtb. van dato den vijftiende Maart 1769, wegens dronkenschap bij provisie voor den tijd van ses Maanden in het leproos of stads krankzinnig en beterhuis binnen de Stad Dordrecht ten haaren kosten geconfineert zijnde t voors. confinement Jegens den vijftienden der aanstaande Maand September staat te expireren.
En nadien zij Supplianten door den Binnen vader van 't voors. Godshuis zijn geinformeert, dat de zelver Johanna van Itterson zig geduurende haar Confinement zeer ordentelijk heeft gecomporteert, en dat zij Supplianten mitsdien redenen hebben omme zig te flatteren dat dezelve Johanna van Itterson uit haar Confinement ontslagen wordende zig voortaan als een brave en ordentelijke vrouw zal blijven Comporteren.
Zoo nemen zij Supplianten de vrijheid zig te keeren tot UEd: Achtb: ootmoedig verzoekende dat UEd: Achtb: de voorn. Johanna van Itterson, Jegens den voorschreve Vijftiende September uit haar Confinement gelieve te ontslaan.
'T Welk doende etc.
Steven van Iterzon, Hendrik van der Dol

Baill: en Schepenen er vrije Heerlijkheijt Papendt. en Matena alvoorens op deze Requeste te disponeren stellen dezelve in handen van de Heeren Regenten van het Leproos off Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen de Stadt Dordregt om hen gelieven te dienen van berigt. Actum den 14e Augs. 1769.
In kennisse van mij als Secretaris P: Besemer.

Edele en Achtbaere Heeren
Ter obedientie en voldoeninge aen den appinctemente van UEd: achtb. van dato den 14e: Augustus 1769 op de Requeste van Steven van Itterson, en Hendrik van der Doll beide wonende ter Delfft versoekende om redenen daer bij gemeld dat den eerste Supplten. dogter den en tweede Suppltnen Huijsvrouwen suster Johanna van Iterson wed.e van Johannes Kuijpers uijt haer confinement jegens den vijftiende september dezes Jaers 1769 worden ontslaegen Soo hebben wij de Eer UEd achtb: te berigten, dat de voorn. Johanna van Itterson wed.e van Johanens Kuijpers sig gedurende haer Confinement zeer wel heefft gecomporteert. dan dat deselve ook gedurende dien tijd geen accasie heefft gehadt om sterke dranken te gebruijken.
Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van uEd: Achtb. voldaan te hebben bevelen wij UEd: achtb: aen Gods Protexie en Blijven
Edele Achtbaere Heeren
UEd: achtb. ootmoedige Dienaeren
De Regenten van 't Stads krankzinnig en Beterhuijs. Ter ordonnantie van deselve als Rent.: C. Brander a Brandis.
Dordreght den 22e Augustus 1769.

Baill: en Schepenen gezien en geexamineert hebbende deze bovenstaande Request als mede het schriftelijk berigt van de Heeren Regenten van het Leproos Stads kranksinnig beter huijs binnen de Stad Dordt, Accorderen de Supplten haar versoek daer bij gedaan, permitteren mitsdien dat Johanna Itterson wed: Johannes Kuijpers uijt haar Confinement in t Leproos Stads kranksinnig en Beterhuijs binnen de Stad Dordregt op de 13e Septbr. 1769, sal werden ontslagen. Actum Papendr. 9 September 1769
Ter ordonnantie van Baill. en Schepenen bij mij als Secretaris P. Besemer.

[VOORKANT] Request van Steven van Iterson en Hendrik van der Doll
Supplt.en
uijt den Confinement ontslage den 15 Septemb. 1769.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.