Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


28-09-1769 Catharina Muts huisvrouw Jacobus van Immerseel (ontslagen)


(Hoeufft) Aan den Ed.e Groot Agtb. geregte en Camere Juditieel der Stadt Dordregt.
Geeft ootmoedig te kennen Jacobus van Immerseel, borger deser Stadt, dat zijne huijsvrouw Catharina Muts, op Speciaal Appinctement, van uEd. groot agtb., vermits haere Innocentie is geconfineert in 't Stads Kranksinnig en beterhuijs alhier ter Steede, dan alzoo deselve zedert een geruijmen tijd, tot beter verstand is gekomen, en geerne uijt het zelve Confinement waere ontslagen. Redenen waeromme den Supplt. hem keert tot uEd. groot agtb. ootmoedig versoekende, authorisatie van UEd. groot agtb: tot ontslag van deselve zijn Supplts. huijsvrouw uijt het voormelde Confinement.
Twelk Doende &a Jan van der Star, Procureur.

De Kamere gezien ende geëxamineert hebbende der nevenstaande Requeste accordeert den Suppliant, op 't advis van Heeren Regenten van Stads Krankzinnighuis zijn versoek, ontslaat zijnen huisvrouw Catharina Muts uit haar Confinement; Actum den 28e Septb. 1769. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Requeste
Jacobus van Immerseel, Supplt., uijt haar confinement ontslagen den 28 September 1769
Vide Register Fol: 9verso.
J. van dr Star, procureur
Fiat op 't advis van H.ren Regenten van stads Kranksinnighuis, 28 Sept. 1769, Solvit door den Proc: van der Star eene gl: vier stvs.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.