Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


10-10-1769 Lijsje Vossevel, bedeelde in de 10e wijk


(Voor den Armen) Aanden Ed.e Groot Agtb. Geregte, en Camere Juditieel te Dordrecht.
Geeven Reverentelijk te Kennen Broederen Diaconen, vande Nederduijtsche gereformeerde Gemeente binnen dese Stadt Dordrecht, dat de Supplt.ten onder het 10e Quartier bedeelen, Lijsje Vossevel, dewelke zedert eenen geruijmen tijd getroubleerdt is in haere herssenen zoodanig; dat deselve nood sakelijk, tot voorkoming van verdere Ongelukken, dient te werden geconfineert. Redenen waaromme de Suppl.ten hun toevlugt neemen tot UEd. Groot Agtb: Ootmoedig versoekende ons deselve Lijsje Vossevel, te Confuneeren, in het Stads Kranksinnig en beterhuijs, tot lasten van 't zelve huijs, binnen dese Stadt. T'welk Doende &a. Jan van der Star, procr.

De Camere alvorens te disponeren Sterldt deze Req.te in handen vande heeren Regenten van Stads kranksinnig en Beterhuijs binnen dese Stadt, omme hun Ed. groot agtb. te dienen van berigt consideratien en advies op t versoek in dezen gedaen, Actum Dordt. den 5e Octob. 1769. Ps. Hoeufft.

Edele Groot Achtbaere Heeren
Ter obedientie van voldoeninge aen den appinctemente van UEd: gr. achtb: van dato den 5 October 1769 op de Requeste van Broederen Diaconnen van de Nederduijtsche Gereformeerde Gemeente binnen deze Stad versoekende om redenen daer bij geallegeert dat Lijsje Vossevel in 't Stads krankzinnig en Beterhuijs ten kosten en Lasten van hetzelve mag worden geconfineert, Soo habben wij de Eer UEd: Gr: Achtb: te berigten dat bij aldien de voorn. Lijsje Vossevel door UEd. Gr: Achtb. noodig geoordeelt word om dezelven te doen Confineren het zelve Confinement als dan ten kosten en Lasten van 't voorn. Godshuijs behoort gedecerneert te worden waermede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: Achtb: voldaen te hebben, bevelen wij UEd: Gr.a chtb. aen Gods protexie, en blijven. Edele Groot achtbaere Heeren
UEd: Gr: achtb. ootmoedige Dienareb Dde Regenten van 't stads krankzinnig en Beterhuijs.
Dordreght 10e October 1769
Ter Ordonnantie van dezelve als Rentmeester C. Brender a Brandis

De Kamer stelt deze Requeste in handen van de Heeren Pompe & van der Pot Schepenen dezer Stad, omme dezelve nader te Examineren, en Hun Ed. groot Achtb. dienen van Hun Ed. Consideratien & advis. Actum Dordt. den 5 October 1769. Ps. Hoeufft.

De Kamere gesien en geexamineert hebbende 't schriftelijk berigt van Heeren regenten van Stads krankzinnig en Beterhuis binnen deze Stad, mitsgaders gehoort 't rapport van heeren Commisarissen, accordeert de Supplte. hun versoek permitteert, mitsdien dezelven omme Lijsje Vossevel te mogen doen Confineren in 't Stads krankzinnig & beterhuis binnen deze Stad voor den tijt van twee Jaren tot lasten van 't selven huis. Actum Dordt. 10 Septemb: [=oktober?] 1769. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Fol. 85
Requeste ingekomen op den 10 Octb. 1769
Broederen Diaconen vande Nederduijtsche Gereformeerde gemeente te Dordt. Supplt.en
J. van der Star Procureur, ontslaegen den 14e April 1770.
Geregistreerd
In handen van H.n regenten van 't Stads krankzinnig en beterhuijs 5 Octob. 1769
In handen van Hrn commiss. Pompe en van der Pott 5: do
Fiat confinement voor twee jaeren tot lasten van t voorn. huijs. 10: do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.