Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


21-11-1769 Neeltje van Duijnen


(Hoeufft) Aan de Ed. Groot Agtb: Heeren van den Gerechte en Kamere Judiceel der Stad Dordrecht.
Geven reverentelijk te kennen Willem van Duijnen en Sijme de Koning, beide wonende binnen dese Stad, dat den eersten Suppliants zuster, end en tweeden Suppliants behuwt zuster, Neeltje van Duijnen door UEd. Groot Agtb: over omtrent Elf Jaaren, voor rekening van de Stad, wegens krankzinnigheid is geconfineert geworden eerst in het Leprooshuis en vervolgens, in hdet krankzinnig en beterhuis alhier, waar voor de Supplianten UEd: Groot Agtb. als nog zijn bedankende. En nadien de voorn. Neeltje van Duijnen, zedert een geruimen tijd, van haare krankzinnigheid herstelt, en in staat is, om met haaren handen arbeid de kost te winnen. Zoo nemen de Supplianten de Vrijheid zig te keren tot UEd: Groot Agtb. ootmoedig verzoekende dat UEd. Groot Agtb. de voorn: Neeltje van Duijnen uit haar Confinement gelieve te ontslaan.
'T Welk doende etc.
dit merk X is gesteld bij Willem van Duijnen, dit merk + is gesteld bij Sijme de Koning, J.HJ. Schultz van Haegen, Procureur

De Kamere alvorens te disponeeren stelt deze Req.te in handen van de Heeren Regenten van Stads krankzinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hn Ed. groot Achtb. te dienen van Berigt Consideratie en advis op 't versoek in dese gedaan. Actum den 9 Novemb: 1760. Ps. Hoeufft.

Edele groot achtbaere Heeren
Ter obedientie en Voldoeninge aen den Appoinctemente van UEd: Gr: achtb: van dato den 9e November 1769 op de Requeste van Willem van Duijnen en Sijme de Koning beijden wonende binnen deze Stadt verzoekende om redenen ter Requeste gemeld dat uUd: Gr: achtb. de eersten Supplts suster en den tweden Supplts. behuwt zuster Neeltie van Duijnen uijt haer Confinement gelieven te ontslaen. Zoo hebben wij den Eer Uw Ed. Gr. achtb. te berigten, dat de voorn. Neeltie van Duijnen zedert eenige tijdt volkomen bij haar sinnen is geweest, en allersint preuves geefft van eene genoegzame herstelling, waerom wij van oordeel souden zijn dat UEd: Gr. Achtb. het versoek van de Supplt.n zouden kunnen accorderen en deselve Neeltie van Duijnen uijt haer voorsz. Confinement ontslaen, referende ons niet te min ter Dispositie van UEd: Gr: Achtb:. Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd Gr Achtb. voldaen te hebben beveelen wij UEd: Gr: Achtb. aen Gods protexie en Blijven.
Edele Groot achtbaere Heeren
UEd: Gr. achtb. ootmoedige Dienaeren Den Regenten van 't stads Krankzinnig en beetrhuis
Dordreght den 13e November 1769.
Ter ordonnantie van deselve als Rentmeeter C: Brender a Brandis.

De Kamere stelt deze Req.te in handen van de Hrn Pompe en Beelaerts Schepenen dezer Stad, Omme den zelve nader te Examineren, en Hun Ed. Gr. Achtb. dienen van Hun Ed: consideratien en advis. Actum den 9 Novb. 1769. Jb. Karsseboom.

De Kamere ghoort hebbende 't rapport van Heeren Commissarissen, mitsgaders geexamineert hebbende 't berigt van Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, accorderen de Supplianten hun versoek, ontslaat mitsdien neeltje van Duijnen uit haar Confinement.
Actum den 21 Novb. 1769.

[VOORKANT]Request van Willem van Duijnen en Sijme de Koningh Supplten, Schultz van Haegen, Procureur
Geregisteeerd
In handen van Hrn. commiss.n Pompe en Beelaerts, 9: Novemb. 1769
In handen van Hrn. Regenten van stads krankzinnig en beterhuijs 9: do
Fiat ontslag 21:do
Solvit door den Procureur Schultz van Haegen ses gulden.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.