Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


07-12-1769 Sijbrand Janssen


(voor de Stad) Extract uijt de Resolutie van de Ed: Groot Achtb. Heeren van den Gerechte der Stadt Dordrecht, in derselver vergadering genomen op
Donderdag den 7 december 1769
Alzoo aan Hun Ed. Groot Achtb. Soo uijt de klagten van de Huijsvrouw van Sijbrand Janssen, als uijt 't getuijgenisse van de naeste gebuuren van denselven ten vollen gebleeken is de deernis waardige omstandiheijd waar in gem: Sijbrandt Janssen Sig door desselfs kranksinnigheijdt ebvind, en desselfs Huijsvrouwe buijten staet is, ietwes tot alimentatie van voorn. haeren Man te contribueeren, hebben Hun Ed. Groot Achtb: Goedgevonden en verstaan, den Gem: Sijbrand Janssen bij provisie in Stads kranksinnig en Beterhuijs, ten Lasten van 't selve huijs, te confineeren voor den tijd van twee Jaeren. En zal Extract deeses gegeeven worden aan de Hre Regenten van Stads kranksinnig en beterhuijs om te strkken tot de selver informatie.
Accordeert met de voors. resol. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Fol. 43, Sijbrands Janssen in het huijs gekomen op den 7 Decemb. 1769, overleden den 27e Februarij 1770

(Voor Stads Krankzinighuis) Extract uit de Resolutie van de Ed: Groot Achtb: Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht in derzelver vergadering genomen opDonderdag den 7e Decemb: 1769
Alsoo aan Hun Ed: Groot Achtb: Soo uit de Klagten van de Huisvrouw van Sijbrand Janssen, als uit t getuigenisse van de naaste gebuuren van denzelven ter vollen gebleken is de deerniswaardige omstandigheid waar in gem: Sijbrand Janssen Sig door desselfs kranksinnigheid bevind, en desselfs Huisvrouwe buiten staat is ietwes tot alimentatie van voorn. haaren man te contribueren hebben Hun Ed. Groot Achtb. goedgevonden en verstaan den gem: Sijbrand Janssen bij provise in Stads Kranksinnig en beterhuis, ten laste van 't zelve Huis te confineeren voor den tijd van twee Jaaren.
En zal Extract dezes gegeeven worden aan de Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis om te strekken tot derzelver informatien.
Accordeert met de voors. resolutie. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Fol. 43, Sijbrands Janssen in het huijs gekomen op den 7 Decemb. 1769, overleden den 27e: Februarij 1770

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.