Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


16-01-1770 Aartje Hartdonck getrouwd met Jan Verpoorten (ontslagen)


(Pro Deo) Extract den 9e Januarij 1770.
25 dito
Jan Verpoorten, thans ommagtig sijnde, om de verscheenen kosten wegens het confinement van sijnen huijsvrouw aan de Heeren Regenten van 't Stads Kranksinnig en Beterhuijs te betaelen Zoo heeft denselven in judicio aangenomen dat hij wanneer hij Wederom dienst om ter zee te vaeren hadden gekregen ten behoeven van 't selve huijs een behoorlijke Maandbrief sal passeeren of wel aan de Heeren Regenten contentement Geven, waer meede de Heer van der Pot uijt Naam van welgem. Regenten genoegen heeft genoomen, en hebben dien volgende Hun Ed Groot Achtb: Goedgevonden dat de huijsvrouw van voorn. Jan Verpoorten uijt desesselfs Confinement sal worden ontslagen.

Geextraheert uijt 't Lopende Notul Boek der Stad Dordrecht Ter Secretarie aldaer berustende en de is dese daar meede accordeerende bevonden bij mij Secretaris derselver Stad op den 25 Januarij 1770. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Ontslagen op den 25 Januarij 1770

(Karsseboom)(Aan den Edele Groot Agtbaere geregte en kamere juditieel der Stat Dordregt)
Geeft met alle onderdanigheid te kennen Jan Verpoorte borger deser Stat, dat zijn Supplts. huijsvrouw Aartje Aartdonck op zijn Supplts. te kennen geeven om reedenen van dronkenschap, en zijn Supplts. als doen aanstaande reijse waardoor denselven niet in staat was, na behooren na haar te konnen zien, en deselve voor ongelukke te behoede, bij appoinctemente van UwEd: Groot Agtb: in dato 22 Maart 1769 bij provisie voor den tijd van twee Jaaren is geconfineert in 't Stats Kranksinnig en beterhuijs alhier ter Steede,
Dat hij Supplt. tegens Verwagting Spoediger als vermeend hadde, zijn voornoemde reijse heeft volbragt, en bij ondersoek heeft gehoort, dat deselve haar den tijd van haar Confinement zeer Welgedragen heeft en ook boven dien hem Supplts. op 't allersterkste heeft versogt (op belofte van Beterschap) haare uijt haare Confinement ter verlossen,
Reden waar omme den Supplt. sig keert tot uw Ed: Groot Agtb: ootmoedig versoekende UeEd: Groot Agtb: sijn Supplts voornoemde huijsvrouw uijt haare Confinement gelieve te doen ontslaan,
T'Welk doende &a dit merk X is gesteld met de hand van Jan Verpoorten, Mij Present Jan Hooijman, Anthonij Bax, pr.

De Kamere stelt deze Requeste in handen van Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stadt omme hun Ed. Gr. Achtb. te dienen van Hun Ed: consideratien en advis. Actum den 11e: Januarij 1770. Ps. Hoeufft.

Edele Groot Achtbaere Heeren
Ter obedientie en voldoeninge aen den appointemente van UEd: Gr: Achtb: van dato den 11e Januarij 1770 op de Requeste van Jan Verpoorte Borger deser Stadt tenderende versoek omme zijne Huijsvrouw Aartie Hardonk om redenen ter Requeste gemeld uijt haer Confinement te ontslaegen. Soo hebben wij de Eer UEd: Gr: Achtb: bij desen te berigten dat zijn Supplt.s Huijsvrouwe sig gedurende den tijd van tien Maanden welke dezelve nu bij na geconfineert zal zijn geweest, redelijk wel heefft gecomporteert dat wij der halven hopen willen, Soo wanneer UEd: Gr: achtb: dezelve gelieven te ontslaen, dat zij zig bij continuatie wel zal blijven Comporteren Weshalven wij ons ten dezen referend ter Dispositie van UEd: Gr: Achtb: alleenlijk aen UEd: Gr: Achtb: ter attentie voorhoudende dat den Supplt. tijde van het confineren zijner voorn. Huijsvrouwe hadde aengenomen, omme in 't Support der kosten van 't zelve Confinement s weekelijks eene Summa van eene gulden te betalen waar van den selven tot nu toe ingebreken blijfft En dat wij derhalven aen UEd: Gr: Achtb: versoeken den supplt. de betaelinge der voorsz. Somme van eene gulden sweeks gedruende het voorsz. confinement te ordonneren Waarmede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: Achtb: voldaan te hebben bevelen wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods protexie en Blijven Edele Groot achtbaere Heeren
UEd: Gr: achtb. ootmoedige Dienaren. De Regenten van 't stads krankzinnig en Beterhuijs.
Ter ordonnantie van deselve als Rentmeester C: Brender a Brandis
Dordreght den 15e: Januarij 1770.

De Kamere Stelt deze Req.te in handen van de Heeren Josselet en van den Brandeler Schepenen dezer Stadt omme dezelve nader te Examineren en Hun Ed: Groot Achtb: dienen van denzelver Consideratien en advis. Actum den 11e: Januarij 1770. Jb. Karseboom.

De Kamere gehoort 't Rapport van Heren Commissarissen mitsgrs: gezien het schriftelijk berigt van Heeren Regenten van Stads Krankzinnige en Beterhuis binnen deze Stad, accordeert den Supplt. sijn versoek ontslaat sijne huisvrouw Aartje Hartdonk uit haar Confinement mits alvorens betalende de Eene gulden 's weeks, welke hij tot Support der onkosten hadden aangernomen te zullen betalen. Actum den 16 Januarij 1770. Jb. Karseboom.

[VOORKANT] Request Jan Verpoorten Supplt. Aartje Hardonk zijne Huijsvrouw ontslagen den 25e: Januarij 1770. Vide Register 40(?).

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.