Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


08-02-1770 Lolle van Oudheusden


(Voor een Godshuis) Extract uit de Resol: van de E: groot Achtb: Heeren van den Gerechter der Stad Dordrecht in derzelver vergadering genomen op
Donderdag den 8 Februarij 1770
Mijn Ed: Heeren van den Gerechte gehoort hebbende de klachten over de slegte gehoudene Conduites van Lolle van Oudheusden door eenige van sijne naast bestaande Vrienden aan Hun Ed: Groot Achtb: gedaan, en voorts door monden van den Heere Hoofd Officier mr. Hugo Repelaer daervan meede geinformeert zijnde, hebben nae vooraende deliberatie, goedgevonden en verstaan, dat den gem: Lolle van Oudheusden bij provisie sal worden geconfineert in het Stads Kranksinnig en beterhuis, en dat denzelven aldaar tot Soo lange zal worden gecustodieert tot dater occassie zal zijn, om denzelven naer de Oostindien te doen varen.
En zal Extract dezes aen de Heeren regenten van het voorn: huis worden gegeven om te dienen tot derzelver informatie.
Accordeert met de voors: Resol. Ps. Hoeufft.

(Voor de Stad) Extract uit de Resolutie van de Ed: Groot Achtb. Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht in derzelver vergadering genomen op
Dingsdag den 13 Februarij 1770
Ter kennis van Hun Ed: Groot Achtb: gekomen zijnde, dat Lolle van Oudheusden welke bij Resolutie van Hun Ed: Groot Achtb: van den 8 dezer in Stads Kranksinnig en Beterhuis is geconfineerd geworden zig uit de Stad begeven had, hebben Hun Ed: Groot Achtb. goedgevonden den Heeren Hoofd Officier Mr. Hugo Repelaer te versoeken en te qualificeeren om gem. Lolle van Oudheusden wederom binnen deze Stad komende ten eersten te doen Apprehendeeren, en in Stads kranksinnig en beterhuis te doen brengen, of wel om in dien zijn Ed: de plaatse van desselfs verblijf mogte komen te ontdekken de bekome informatien ter kennis van Hun Ed: Groot Achtb: te brengen.
Accordeert met de voors. Resolutie. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Lolle van Oudheusden in het huijs gekomen op den 14e Feb. 1770.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.