Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


12-04-1770 Cornelis Nederlof


(Voor een Godshuis) Extract uit de Resol. van de Ed: Groot Achtb. Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht, in derzelver vergadering genomen op
Donderdag den 12 April 1770
Mijne Ed: Heeren van den Gerechte hebben op propositie van den Heeren Hoofd Officier Mr. Hugo Repelaer goedgevonden en verstaan Cornelis Nederlof, uit hoofde van eene verregaande kranksinnigheid bij provisie te confineeren en/in(?) stads krankzinnig en beterhuis ten lasten van 't zelve huis.
En zal Extract deze gegeven worden aan Heeren Regenten van Stads krankzinnig en Beterhuis tot derzelver informatie.
Accordeert met de voors. Resol. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Fol: 95, Corn. Nederloff, in 't huis gekomen op den 12 April 1770. Voor de Stadt.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.