Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


18-09-1770 Aart van Epenhuizen, portier/brugophaalder Zakkedragerspoort


(Hoeufft) Aan de kamer Judicele der Stat Dordecht.
Geeft onderdanig te kennen Leendert Roos, wonende binnen deze Stat, als voogt en Administrateur over Aart van Epenhuizen, poortier, en brug-ophaalder aan de Zakkedragers Poort, out omtrent 47 Jaren, dat dezelve Aart van Epenhuizen zedert een Geruimen tijt niet volkomen bijzijn verstant is geweest, dan dat 't zelve van tijt tot tijt zeer is verergert denzelven zig boven dien zeer in den Drank verloopt, invoegen het tot voorkoming van ongelukken ten uitersten nootzakelik is, dat hij geconfineert worde; edog dat hij van zig zelve daar toe niet genoegzaam gegoet zijnde, den Suppliant de vrijheit neemt zig te keren tot UwEd: Gr: Agtb: ootmoedig verzoekende dat denzelven Aart van Epenhuizen in 't Stats krankzinnig- en Beterhuis mag worden geconfineert, en dat UwEd: Gr: Agtb: nopens de overgave van deszelfs geringe bezitting, ten behoeve van 't zelve Beterhuis, in de waarneming van deszelfs Bedieningen, tot goetmaking van de onkosten van dat Confinement, zodanig Schikkinge gelieven te maken als UwEd: Gr: Agtb: naar vooromende omstandigheden zullen vinden en oordelen te behoren.
't Welk doende &a. Anthonij Bax, p

De Kamere alvorens te disponeren, stelt deze Requeste in handen van de Heeren regenten van Stads Krankzinnig, en beterhuis binnen deze Stadt, Omme hun Ed: Gr: Achtb. te dienen van berigt Consideratie, en Advis. Actum den 11e: Septb. 1770. Ps. Hoeuft.

De Kamere stelt deze Requeste in handen van de Heeren van der Pott en van Convent Schepenen dezer Stad, Omme denzelven nader te Examineren, en Hun Ed: Gr: Achtb: dienen van Hun Ed: Consideratien en advis. Actum den 11:e Septb: 1770. Ps. Hoeufft.

De Kamere gehoort hebbende 't Rapport van Heeren Commissarissen mitsgaders gezien ende geëxamineert hebbende 't berigt van Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad als mee den nevenstaande Requeste, accordeert den Suppliant deszelfs verzoek en vind mitsdien goed, dat Aart van Epenhuijsen voor den tijdt van twee Jaaren in het Krankzinnig en beterhuis dezer Stadt zal worden geconfineert, en dat gedurende het zelve confinement de bediening van gem. Epenhuijsen, ter requeste gemelt, door Sijmen Keuning zal worden waargenomen en zulx voor een Somma van ses en dertig gulden, boven en behalven de emolumenten, daar toe staande, en dat de overige ses en dertig gulden van het tractement van de gem: bediening tot goedmaking der onkosten van het zelve confinement zullen worden uitgekeert ten behoeve van het voors. Godshuis, wordende den Rentmeester van het zelve huis gequalificeert, om dezelve ses en dertig guldens s'jaarlijks ter thesaurie onder behoorlijke quitantie te ontvangen: en qualificeert wijders der Suppliant om de bezitting van meergem. van Epenhuijsen mede ten behoeven van eht voors. huis te Extraderen des dat ingvalle den gem. van Epenhuijsen mogte komen te herstellen, als dan de voors. bezitting werder zal moeten worden te rug gegeven egter zodanig dat daar van voor ieder jaar die denzelven Epenhuijsen geconfineert zal zijn geweest, ten behoeven van het voorn. Godshuis zal worden afgetrokken een Somma van sestien gulden; En zal Etract dezes worden gegeven aan de Heeren Regenten van het voors: huijs, mitsgaders aan bovengem. Keuning om te dienen tot informatie en naarrigting.
Actum den 18e September 1770. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Request Leendert Roos, Bax, p
Geregistr.
In handen van Hr. Reegnten van t Stads krankzinnig en beterhuijs 11e Septemb. 1770
In handen van Hr comiss. v.d. Pott en van Convent 11: do
Fiat conform esxensie, 18 do, 1 comp., 4:- 1:16:- 3:12- zegel 0:10:- = Solvit f 10:2:- door den Proc. Bax.

(voor een Godshuijs) Extract.
Aan de Kamer Judiciele der Stadt Dordrecht.

Geeft onderdanig te kennen Leendert Roos, wonende binnen dese Stadt, als voogd en Administrateur over Aart van Epenhuijsen, Poortier, en brug op haalder aan de Sakkedragers Poort.
(In Margine stond voor Appostille)
De Kamer Stelt &a:
(vervolgens Stond)
De Kamere gehoort hebbende 't rapport van Heeren Commissarissen, mitsgaders gesien ende geexamineert hebbende 't berigt van Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuijs binnen dese Stad, als mede den nevenstaande Req.te, accordeert den Supplt. desselfs versoek en vind mitsdien goed, dat Aart van Epenhuijsen voor den tijdt van twee Jaaren in het Kranksinnig en beterhuijs deser Stad zal worden Geconfineert, en dat gedurende het zelve Confinement de bediening van gem: van Epenhuijsen ten Req.te gemelt, door Sijmen Keuning zal worden waargenomen, en zulx voor En Somma van ses en dertig Gulden, boven en behalven de Emolumenten, daar toe staande, en dat de overige ses en dertig Gulden van het tractement van de Gem: bediening tot Goedmaking der onkosten van het zelve Confinement zullen worden uijtgekeert, ten behoeven van het voors: Godshuijs, wordende den Rentmeester van het zelve huijs gequalificeert om deselve ses en dertig Guldens s'jaarlijks ter thesaurier onder behoorlijke quitantie te ontvangen, en qualificeert wijders den Suplt. om de bezitting van meergem. van Epenhuijsen mede ten behoeven van het voors. huijs te Extradeeren, des dat ingevallen den Gem. van Epenhuijsen mogte kome te herstellen als dan de voors: bezitting weder zal moeten worden te rug gegeven egter zodanig dat daar van voor ieder jaar die den selven Epenhuijsen geconfineert zal sijn geweest, ten behoeven van het voorn: Godshuijs zal worden afgetrokken Een Somma van Sestien Gulden. En zal Extract dese worden gegeven aan de Heeren Regenten van het voors. huijs, mitsgaders aan bovengem: Keuning om te dienen tot informatie, en naarrigting.
Actum den 18 September 1770 (was get.) Ps. Hoeufft.
Geetraheert uijt 't lopende Req.t boek van Confinement der Stad Dordrecht ter Secretarie aldaar berustende, ende is desen (voor zo veel het Geextraheerde aangaat) Accorderende bevonden bij mij Secretaris derselver Stadt op den 27 Septb. 1770. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Aart Epenhuijsen in het huisj gekomen op den 22 Septemb. 1770. bij appointement in dato 18 September 1770 om Karnkzinnigheid voor 2 Jaeren geconfineert Register Mans Subjecten fol: 14 en Register van personen die haer geld verteren

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.