Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


22-07-1770 Daam Boer (in Kort Schoonhouwen)


(Ads.N. van Overveldt) Wij Ondergesz: Jacob Verburg oud ontrent 71 Jaaren en Pieter Stigter oud ontrent 40 Jaaren woonende in Lang en kort Schoonhouwen beijde onder den ambagte van Stolwijk, en naaste gebuuren van de hier natenoemene Daam Boer, verklaaren ter Requisitie van Ariaantje Paulusz Slappendel huijsvrouw van Daam Boer, als meede ter requisitie van Aart Dirkz Boer, vader van de voorn. Daam Boer, beijde woonende in kortschoonhouwen onder den gem. ambagte van Stolwijk, en Dirk Boer Broeder van denselven Daam Boer, woonedne te Moordregt, waar ende waaragtig te zijn: dat wij ondergez: t seedert eenige tijd tot op heeden hebben gdezien dat de voorn: Daam Boer desselfs verstand en kennisse komt te missen in zoo verre dat van denelve niet anders te waten is dan droevige en onaangenaame gevolgen Gevende wij ondergez. voor redenn van wetenschap de voorn. Daam Boer zeer wel te kenne, en verschijde maale te hebben gezien dat denselven zoodanige zaake kwamme te begaan als van geen menschen welke hun natuurlijke kennisse en oordeel bezitte zoude begaan kunnen worde en voorts als in den Text bereijds zijnde het voorenstaande des gerequireert wordende nader met Eede te sterken.
Actum Stolwijk den 20 Julij 1770. Jacob Verburg, dit merk + is gesteld oor Pieter Stigter, Mij Present Leendert Boer Secrets.

(Ads.N. van Overveldt) s Geregt van Stolwijk gesien en geëxamineert hebbende de hier aan geannexeerde requeste van Ariaantje Paulus Slappeldel huijsvrouw van Daam Boer, Aart Dirks Boer, vader van de voorn. Daam Boer, beijde wonende in Kort Schoonouwen in desen Ambagte, en Dirk Boer, Broeder van denselven Daam Boer, wonende te Moordregt, als meede de daar aan geannexeerde Attestatie van Jacob Verburgh, en Pieter Stigter, naaste gebuuren van de voorn. Daam Boer, en geleth hebbende op t versoek door de Supplianten bij gemelde Requeste gedaan, authoriseren en qualificeren de Supplianten voor zoo veel des noods omme geduurende de innocentie van hun Supplianten man, zoon en Broeder resp.e de voorn. Daam Boer, denselven Daam Boer te mogen doen Confineren en in versekeringe, off bewaringe te doen stellen, ter zoodaniger plaatse, als de Supplianten het convenabelst oordeelen zullen te behooren.
Actum ter Regtkamer van Stolwijk den 20e Julij 1770. Ter ordonn. van deselve Leendert Boer, Secrets.

(Ads.N. van Overveldt) Aan de Edele Agtbaare Heeren Schout en Geswoorens van Stolwijk.
Geeven met alle Reverentie te kennen Adriaantje Paulusse Slappendel huijsvrouw van Daam Boer, Aart Dirksz Boer vader van de voorn: Daam Boer, beijde woonende in Kort Schoonhouwen onder den Ambagte van Stolwijk voorn:, en Dirk Boer Broeder van den zelven Daam Boer, wonende te Moordregt.
Dat zijn Suplltsn tot hun innelijk en bitter Leedweezen hebben moeten ondervinden dat hare man, zoon en Broeder resp.e Daam Boer voorn: desselfs verstand is koome te missen en in zijne zinnen zoodanig getroubleert is, dat hij alle buijtenspoorigheeden koome te begaan; blijkens attestatie ten deeze annex dat zij Suppltn. genoodzaakt worden zoo uijt die hoofde, als uijt vreeze van verdere bitterre gevolgen hun te keren tot UEd: Agtb. gansch onderdaniglijk verzoekende dat het UEd. Agtb. behagen mag, hun Supplt. voor zoo veel desnoods te authoriseren en te qualificeeren, omme geduurende de Innocentie van haare gem: man, zoon en Broeder resp.e denzelven te mogen doen Confineren en in verzeekeringe off bewaaringe te doen stellen, ter zoodaniger plaatse als de Suppltn. het Convenabelst oordelen zullen te behooren en daar van te verleenen Commune forma.
S'welk doende etca.
Aarijanije Slappendel, Aart Boer, Dirk Boer

[VOORKANT] Fol. 82, Daam Boer in het huijs gekomen op den 22 Julij 1770. Sit op t Gemeen.
bij appoinctement in dato 20 Julij 1770 om Krankzinnigheid geconfineert sonder bepaeling van tijdt.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.