Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


10-08-1770 Adriaan Poth (ontslagen)


(Hoeufft) Aan den Edele groot agtbaare gerechte en Kameren Juditieel der Stat Dordregt.
Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen Gijsbert Poth, woonende binnen deese Stat, Dat zijn Supplts. zoon Adriaan Poth, bij appt. van UwEd. Groot agtb. in do 22 augustus 1769 op des Supplts. versoek bij requeste gedaen, om redenen van desselfs onbetamelijk en quaadaardig gedrag, is geconfineert geworden in 't stats kranksinning en verbeterhuijs alhier ter steede; voor den tijt van twee Jaaren, Dat aan hem Suppl.t van agteren is gebleeken, dat 't gemelde gedrag van zijn zoon is voorgekoomen, uijt een Specie van innocentie off getroubleerdheijd in de harssenen, alsoo denselve staande sijn gem: confinement, van tijt tot tijt is beter geworden; in zoo verre selfs dat hij nu al sedert Eenige tijt volkoomen bij sijn verstand is geweest, geevende daar van ten vollen blijke; en doende telkens aan hem Supplt. instantien om sijn vrijheijd te Erlangen, met belofte van Sig vervolgens ordentlijk te gedraagen;
Redenen waar omme den Supplt. sig keert tot Ue Ed: groot agtb: ootmoedig versoekende UwEd: groot agtb: om boovengemelde reedenen (off schoon de twee Jaaren nogh niet sijn omgekoomen) sijn Supplts. voornoemde soon Adriaan Poth uijt sijn voorsz. Confinement gelieve te ontslaan;
T'Welk doende &a G. Pot, Anthonij Bax

De Kamere alvorens te disponeren stelt dezen Req.t in handen van de Heeren Regenten van Stads krankzinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed: Groot Achtb. te diene van berigt bij Consideratie en advis op 't versoek in dezen gedaen. Actum Dordt. den 10 Augus: 1770. Jb. Karsseboom.

De Kamere Stelt deze Req.te in handen van de Heeren Beelaerts en Josselet Schepenen dezer Stad omme dezelve nader te Examineeren en als dan Cumplena daar op sodanig te disponeren als de zelve zullen vinde te behoren. Actum Dordt 9 Augs. 1770. Jb. Karsseboom.

Heren Commissarissen cum plena gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande req.te accordeert den Supplt. zijn versoek, ontslaat mitsdien zijn zoon Adriaan Poth uit zijn confinement. Actum Dordt. den 10 Augs. 1770. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Request Gijsbert Poth Supplt., Geregistreert
In handen van Hren Regenten van Stadskrankzinnigen beterhuis om advis. 9 Aug. 1770.
Hren Commiss.n cum plena Beelaerts en Josselet. dto uts.
Fiat ut petitur 10: do
1 comp., Solvit door den Nots: van der Horst f 6:-:-

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.