Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


10-12-1770 Pieter de Ronde


(voor den Armen) Aan den Ed: Hove en Hooge Vierschare van Suidhollant.
Geeft onderdanig te kennen Leendert De Ronde, woonende onder Ridderkerk Dat zijn zoon Pieter de Ronde, Jonkman, oud omtrent Dertig Jaaren, zedert eenige tijt in zijn verstant is geraakt, zoodat het, tot voorkominge van Ongelukken van de uijtterste nootzakelijkheid is, dat Denselven in verzekeringe gesteld werde, dan dat hij geheel buijten staat en onvermogende is, tot 't opbrengen van de Onkosten, daar toe noodig
Weshalven zig keert tot UwEd: Agtb: ootmoedig versoekende, dat UeEd: Agtb: de nodige ordre gelieven te stellen, dat dezelve Pieter de Ronde werde geconfineert, en dat zulks geschied, ten kosten en Lasten van den Armen van Ridderkerk (onderstond) 'T Welk doende etc.a (was getekent) Anthonij Bax Procr.
(In Margine stond voor Appostille)
Mannen etca, alvorens op dese nevenstaande Requeste te disponeeren stellen dezelve in handen van Schout en Scheepenen van Ridderkerk, omme hun Ed: Agtb: daaromtrent te berigten, en Committeeren vervolgens de Heeren Mrs. Adolphus Herbertus van der Meij van der Linden, en Samuël Onderwater, omme dese Requeste en Berigt te Examineeren, daar op te hooren den Supplt., benevens armmeesteren van Ridderkerk, en voorts Mannen voornt: te dienen van hunne Consideratien en advis. Actum den 12e: November 1770. (onderstont) In kennisse van mij Secretaris (was geteekent) J: De Witt.
(Vervolgens Stond)
Mannen etca. gezien en geexamineert hebbende het berigt van Schout en Scheepenen van Ridderkerk, als meede de nevenstaande Requeste, mitsgaders gehoort het Rapport van Heren Commissarissen, voor wien Armmeesteren van Ridderkerk voornt. waren gecompareert geweest, Accordeeren aan den Supplt. desselfs verzoeken confineeren zijn zoon Pieter de Ronde in het krankzinnig en Beeterhuijs der Stad Dordecht voor den tijd van Een Jaar, ten Kosten en Lasten van den Armen van Ridderkerk, voorsz: Sonder den Supplt. den gemelden zijnen zoon langer in dit zijn Confinement zal vermogen te laaten off eerder daar uit te ligten, als na voorgaande verkregen consent van hun Ed: Agtb: gelijk den Supplt. in dien den voorsz: zijnen zoon immiddels mogte komen te overlijden, gehouden zal zijn, daar van aan den Secretaris van dezen Hove en Hoge BVierschaar kennisse te geeven. Actum den 10e December 1770 (onderstond)
In kennise van mij Secretaris (was getekent) J: De Wit.
Geëxtraheert uit het lopende Requesteboek vand en Ed. Hove & Hooge Vierschaar van Zuid hollandt en is deze voor Extract daar mede bevonden te accordeeren op den 17 Maart 1771. bij secretaris De Witt.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.