Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-01-1771 Adriaan Schorteldoek


(Hoeufft) Aan Bailliuw en Schepenen de hooge en vrije Heerlijkheijt Papendregt en de Matena.
Geven Reverentelijk te kennen Jan Schorteldoek, Claas Schorteldoek en Teunis Schorteldoek, wonende te Papendregt, en Hendrik ReCourt, wonende te Dordregt, dat des Suppltsn Broeder Adriaan Schorteldoek, wonende te Papendregt voornt Sig al Sedert en geruijme tijt, en Speciaal sedert eenige maanden sig sodanig heeft te buijten gegaan in den Drank, en andere ongeregelthede Soo met Straat Schenderije te pleege van glasen in te snijden, en Swaare dreijgemente te doen, En dat verder niet doen onheijle en dangereuse gevolge te dugten en te verwagten sijn. Dat de Suppltn om deze onheijle voorte come, Geen boete off andere middelen kunne uijt denken om bij provisie denselven haare Broeder voor eenige tijt in het beter huijs het sij binnen de Stadt Dordregt off Elders te Confineren tot tijt en wijlen occasie zoude mogen voorkomen om den selve na Oostindie off elders te kunnen doen transportere; Redenen waaromme de Suppltn. haar bij deze sijn addresserende, aan UwEd: Agtb: met voorige Reverentie versoekende, dat het UwEd: Agtb: behaagen mag, om aan de Suppltb. te permitteren dat sij heeren voorn: Broeder om geallegeerde reedenen in hdet beterhuijs binnen de Stadt Dordregt off elders mag werden geconvineert, tot tijt en wijlen gelegentheijt zal sijn den voorn: haare Broeder na Oostindie off elder te doen Transporteeren.
'T Welk doende.
Dit merk heeft geteijkent + Jan Schorteldoek
Dit Merk heefft getijkendt + Klaas Schorteldoek
Teunis Schorteldoek
Dit merk heeft geteijkent + Hendrik Rekoert.

Bailliuw en Schepenen der hooge en vrije Heerlijkheijt Papendregt ende Matena, gezien en geexamineert hebbende deze nevenstaande Req.te accorderen in Soo verre het versoek van de Suppltn. ter Req.te gedaan, dat aan dezelven geparmitteert werdt in den voorn: haaren Broeder Adriaan Schorteldoek bij provisie in het Leprooshuijs binnen de Stadt Dordregt ofte elder sal moge doen Confineren tot tijt en wijlen een occasie zoude mogen voorkome om dezelve na Oostindien off elders te kunne doen Transporteeren mits dat de Suppltn. voor alle namaninge blijve aanspreekelijk Actum Papendregt den 5e Januarij 1771.
In kennisse van mij als Secretaris P. Besemer.

[VOORKANT] Fol: 143, Adrianus Schorteldoek in het huijs gekomen op den 7 Januarij 1771. Sit op 't kleijn.

(Hoeufft) Aan Bailliuw en Schepenen der Vrije Heerlijkheijt Papendregt ende Matena.
Geeft Reverentelijk te kennen Jan, Klaas, en Teunis Schorteldoek, wonende te Papendregt en Hendrik RecCourt, wonende te Dordregt dat de drie Eerste Supplianten Broeder en een vierde Supplt. huijsvrouw Broeder, Adriaan Schorteldoek gewoond hebbende op dezen dorpe ingevolge den appoinctement van UE agtbaren van dato den 5e Januarij 1771 wegens dronkenschap en andere ongeregeltheden te pleegen bij provisie voor Eenige tijt in het beterhuijs binnen de Stad Dordregt te Confineeren, tot tijt en wijlen occasie zoude mogen voorkomen denselven Adriaan Schorteldoek na Oostindie off elders te doen Transporteren;
En na dien Sij Suppltn. Sijn geinformeert geworden, dat denselven haaren Broeder den gemelde Adriaan Schorteldoen beterschap belooft heeft, dronken drinken te laten en sig voortaan als een brave en ordentelijke persoon te zullen blijven Comporteren Sonder Imand aan haar persoon off goederen te molesteren.
Soo nemen de Supplianten de vrijheid Sig te keren tot uEd: Agtb: ootmoedig versoekende dat het UEd Agtb: gelieve den voornoemde Adriaan Schorteldoek jegens den 7e April 1771 uijt sijn Confinement op Sijne Costen gelieve te ontslaan,
TWelk doende
Dit is de handteekening van Hendrik Reckoert, Dit merk heeft gesteld Jan Schorteldoek, Dit merk heeft gesteld Klaas Schorteldoek, Teunis Schorteldoek

Baill. en Schepenen gezien en geexamineert hebbende de nevenstaande Req.te, accorderen de Supplt.en haar versoek daar bij gedaan, permitteren mitsdien dat Adriaan Schorteldoek uijt sijn Confinement in het beter huijs binnen de Stadt Dordregt op den 7 April 1771 zal werden ontslagen en dat de Suppl.ten blijve aansprekelijk voor de Costen van de Confinemente als anders gevallen ingevalle den gemelde Adriaan Schorteldoek weijgerig was dezelve te betalen.
Actum Papendr. den 26 febr. 1771.
Ter ordonnantie van Bailliuw en Schepenen.
Bij mij als Secretaris P. Besemer.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.