Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-11-1762 Tanneke Biervelt


(Voor den Armen) Aan den Ed: Groot Achtbaare Geregte en Camer Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geeven Reverentelijk te kennen Broederen diaconen van de nederduitsche gereformeerde Gemeente binnen de Stadt Dordrecht, dat onder het 7/q. bedeelt wert Tanneke Biervelt, dogter van Dirk Biervelt, die zedert Eenige weeke is getroubleert in de Herssenen, en mitsdien nootsaakelijk is, dat de Gemelde Tanneke Biervelt wierde geconfineert int Stads Kranksinnig en beterhuijs alhier ter Steeden.
Reeden waarom de Suppl.ten met behoorlijke Eerbied, zig adresseeren, aan UEd: groot agtb: verzoekende dat de voorn: Tanneke Biervelt int zelve huijs wierde geconfineert, tot tijd en wijlen dezelve van voorn: ongelukkige Indisposite zal wezen herstelt. Actum den: 18 octobr. 1762. 'T Welk doende, etc.a. uijt Naam der Supplt:ten. F:V:D:Schoor Preses. Hendk:k Prinse L:F: Scriba.

DeCamere alvorens te disponeeren stelt dese Requeste in handen van de Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs binnen dese Stad, Omme Haar Ed. Groot Achtb. te dienen van Haar Ed. Consiedeatien en advis op het versoek in dese gedaan. Actum den 19 October 1762. Ps. Hoeufft.

Edele Groot Agtbaere Heeren.
Ter obedientie en Voldoeninge aen het apoinctement van uEd: Gr: Agtb.re van dato den 19e October 1762 op den Nevenstaende Requeste van Broederen Diaconen der Nederduijtsche gereformeerde gemeente binnen dese Stadt, Zoo hebben de Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs de Eer UEd: Gr: Agtb.re berigten, dat bij aldien Tanneke Biervelt Dogter van Dirk Biervelt breder ter Requeste gemeld zodaenig in haer Herssenen is getroubleerd, dat deselve eene strikte opsluijting zouwde nodig hebben, dat deselve als dan ten kosten en Lasten van het opgemelde Stads Krankzinnig en Beterhuijs zouwde behoren te werden geconfineert, referende sig reegnten voorsz: niet te min ter Disponsitie van UEd: Groot agtb.re. Actum Dordreght den 25e October 1762. Ter ordonnantie van Regenten voorsz. als Rentmeester C: Brender à Brandis.

De Kamere alvorens te disponeren Stelt deze Request uin handen van de Heeren med: Doctores omme Haar Ed.e Groot Achtb. te dienen van derzelver berigt. Actum den 26e October 1762. Jb: Karsseboom

De ondergeschreve ordinaris Stads medicina doctores hebbende de Eer uwel. Edele groot agtbaerhedens onderdaenigst te berigten dat Sij op den 29 October deses Jaers hebben gevisiteert Tanneke Bierveldt, en dezelve met quaedaerdigheijdt hebben geaffecteerdt gevonden, Soodanig dat sij om onheijlen voor te koomen, diendt geconfineert te werden. J:W:V:Steenbergen, Herm. van der Star, ord. stads med.

De Camere gezien eng eexamineert hebbende het schriftelijk advis van de heeren Regenten van 't Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad, en wijders gezien en geexamineert hebbende de nevenstaande Req.te accordeert de Supplianten haar versoek authoriseert en qualificeert mitsdien deselve omme Tanneke Biervelt te mogen doen Confineeren voor den tijt van twee Jaren tot 't Stads kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad tot kosten en Lasten van 't voorsz. huijs. Actum den 2e: November 1762. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Requeste Broederen Diaconen van de Nederduitsche Gereformeerde gemeente binnen Dordrecht Supplten.
In handen van H.en Regenten van Stads kranksinnig en beterhuijs 19e Octob. 1762.
In handen van Stads Doctoren 26 Oct. 1762. Fiat confinement bij provisie voor 2 jaeren tot lasten van 't voorsz. huijs. 2e Nov. 1762.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.