Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


23-06-1771 Francois Hageman


Extract uit de Notulen van Burgemeesters en Schepenen der Stad Goes.
Maandag den 23 Juni 1771.
Is gelezen de Requeste van den heer Adolf Hageman, zijnde van den volgenden inhoud:
Geevt Reverentelijk te kennen Adolf Hageman Dat UwEdele Achtbare den Suppliant dato 13e Maart 1769, op dessselvs aan UwEd: Achtbare gepresenteerde Requeste, en na dat UwEd: Achtbare hadden gehoort de Consideratie der naastbestaande Vrinden van Francois Hageman den Suppliant hebben geauctoriseerd, omme zijnen meerderjarigen Zoon gemelden Francois Hageman, Proviosioneel en zoo lang tot hij zig tot betere Conduites zal schikken in een verbeterd Huis, het zij binnen deze Provintie ofte daar buiten te bestellen;
Dat hij Suppliant zijnen gemelde zoon vervolgens te Dordrecht in verzekering heeft doen verzorgen, alwaar denzelven als nog zijn verblijff in versekering heeft!
Dan alzoo hij Suppliant thans occasie heeft gevonden om denzelven zijnen Zoon (die 'thans zich tot betere Conduites heeft geschikt, waar vand en Suplliant en zijn zoons naaste vrienden deezen onderteekend hebbende ten vollen zijn gepensuadeerd) na de Westindien ter bevordering van zijn fortuin te laten vertrekken Zoo wend hij Suppliant ende ondergetekende Naaste vriende van Francois Hageman zich tot UwEd. Achtbare reverentelijk verzoekende dat UwEd: Achtbare als nu den Suppliant gelieven te Auctoriseeren om zijn gemelde Zoon Francois Hageman uit gemelde verzekering te Dorregt te doen ontslaan, en daar van aan den Suplliant te verleenen Acte in Communi forma
'T Welk doende &ca
(onderstont en was geteekent) Ab. Hageman, Jacobus Breekpot, Pieter de Jongh.
Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan om redenen en bovenstaande Requeste vermeld, den heer vertoonder te Auctoriseeren, gelijk geschiedt bij deezen Om desselvs zoon Francois Hageman van onder het verzekerd opzicht te Dordregt te doen ontslaan zoo als dezelve ook voor Zoo verre op Hun Edel Achtbare Auctorisatie is Verzekering is gehouden daar uit ontslagen wordt bij deezen.
Accordeert met voorn. Notulen. Antoni Ossewaarde.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.