Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


31-08-1771 Luijt Bastiaanse Schilt


(Voor den Armen) Aan de Ed: Agtb: Schout En Schepenen van Giessendam) Geven reverentelijk te kennen Gerrit Greve, en Gijsbert Vroege beijde inwoonders te Giessendam voornt. in qualiteit als door Schout en geregte van Giessendam voorschreve aangestelde voogden, over Luijt Bastiaanse Schilt nagelaten minderjarige zoon van Bastiaan Luijten Schilt Dat deselve Luijt Bastiaanse Schilt Soodanig met Kranksinnigheijt is bezogt, verselt gaande met boosaardige en Eijsselijke Dreijgementen 't welke van dag tot dag toeneemt, en Erger word, Soo dat denselve Luijt Bastiaanse Schilt om Droevige ongelukken voor te Komen op het Spoedigste, ten Costen van den armen of andersints in het een of ander Leprooshuis dient te werden geconfineerdt, vermits denselven Luijt Bastiaanse Schilt, geene goederen hoe genaamt in Eijgendom heeft,
Weshalven Soo keeren de Suppl.ten Sig aan UEd: Agtb: met vorige reverentie versoekende dat UE: agtb: de Supp.ten gelieven te authoriseren den opgemelde Luijt Bastiaanse Schilt, Soo lange in het een of ander leprooshuis, ten Costen van den armen, od andersints, geconfineert te houden, tot dat selve van zijne Kranksinnigheijdt zal wesen hersteld,
Twelk Doende &a, Gerrit Greeve, Gijsbert Vroege

Schout en Schepenen van Giessendam, de nevenstaande req.te gesien, en Geexamineert hebbende en van den beklaaggelijk toestandt aan den selve Luijt Bastiaane Schilt ten vollen sijnde bewust, accorderen den Dupplten versoek authoriseren mitsdien deselve om den voorn. Luijt bastiaanse Schilt ten Costen van den armen in het en of ander Leprooshuijs te confineren geconfineert te houden tot dat den selve van sijn kranksinnigheijd sal wesen herstelt. Actum den 31e Augs. 1771.
In kennisse van mij Corns. Brooshooft, Secrets.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.