Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


18-12-1771 Johannes Bakker


Extract uijt het Register der Resolutien van mijne Heeren van de Magistraat der Stad Bergen op ten Zoom.
Mercurie den 18en December 1771.
Den heer Borgermeester geeft ter vergadering kennis, dat sijn Edele door den Notaris en Procureur Jan van Overstraten in qualiteijt als Curator over den persoon en goederen van den innocenten Johannes Bakker, is te kennen gegeeven, dat sijne revenuen niet toereijkende waeren, om hem te Dordrecht in het Verbeterhuijs langer te konnen onderhouden; versoekende mitsdien dat haer Edele Wel Agtbare hem gelieven te authoriseren, om voornoemden Johannes Bakker van daer te laten halen, en den selven alhier in het Gasthuijs te doen transporteeren; waar op na deliberatie is goed gevonden den Suplliant sijn versoek te accorderen, en denselven bij dezen te authoriseeren om gemelden Johannes Bakker van Dordrecht na deze Stad over te laten brengen.
Accordeert met het voorschreve register, na gedane Colatie, dezer 21en December 1771. C:P: van Affelen

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.