Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


30-12-1771 Luijt Bastiaanse Schilt (ontslagen)


(Voor den Armen) Aan de Ed: Agtb: Schout en Schepenen van Giessendam.
Geven reverentelijk te kennen Gerrit Greven en Gijsbert Vroege beijde inwoonders te Giessendam voornt. in qt. door Schout en Schepenen van Giessendam voorsz. aangestelde voogden over Luijt Bastiaanse Schilt nagelaten minderjarige zoon van wijle Bastiaan Luijten Schilt, dat de Supp.ten op authoriatie van opgemelde geregte dato den 31e Augs. 1771, genoodsaakt sijn geweest denselven Luijt Bastiaanse Luijt Schilt wegens Kranksinnigheijt te doen Confineren in t Leprooshuijs binnen de Stadt Dordt dat geseijde Luijt Bastiaanse tot hun Supp.te sonderlinge blijdschap thans van sijne kranksinnigheijt wederom volkome is hersteld. en gevolglijk in staat soude wesen sijnen kost te gewinnen weshalven de Supp.ten sig genoodsaakt vinden met vorige Reverantie te kere tot UEd. Agtb. versoekend appt. waar bij de Suppte werden geauthoriseert, omme den voorsz. Luijt Bastiaanse Schilt uijt desselfs confinement te doen ontslaan.
Twelk doende &ca, Gerrit Greve, Gijsbert Vroege.

Schout en Schepenen van Giessendam de nevenstaande req.t gesien ende geexamineert hebbende accorderen de Suppten. haar versoek, authoriseren mitsdien deselve bij dese omme Luijt Bastiaanse Schilt ten req.te gemelt uijt sijn Confinement ter doen ontslaan.
Actum den 30 Decembr. 1771. Corns.s Brooshooft, Secrets.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.