Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


27-01-1772 Barbera van der Elst getr. met Abraham Akkersdijk


(Vickestaert) Extract uijt de Resolutie van de Heeren van de Weth der Stad Delft, in haar Ed. Groot Achtb. vergadering genoomen op
Maandag den 27e Januarij 1772
Compareerde voor haar Ed: Groot Achtb. Abraham Akkersdijk Mr. Coffijschenker alhier te kennen geevende dat desselfs huijsvrouw Barbera van der Elst bij Reswolutievan deese vergadering in dato 18e Feb. 1771, om krankzinnigheijd in het Lasarushuijs binnen de Stad Dordrecht geconfineert, zig 'thans in zoo verre hersteld vond, dat voor het tegenswoordige een Langer Confinement onnodig was, zoo als aan haar Ed. Groot Achtb. zoude consteeren uijt het declaratoir desweegens door twee ordinaris Stads Medicina Doctores binnen Dordrecht voornt: op den 17e: deezer maand gegeeven en aan haar Ed: Groot Achtb. geexhibeert, versoekende dierhalven dat het welgem. haar Ed: Groot Achtb. behaagen mogten de voorn: Barbera van der Elst zijne huijsvrouw uijt het zelve haar Confinement te ontslaan; Waar op zijnde Gedelibereerd is goed gevonden ende verstaan aen den Comparant zijn gedaen versoek te accordeeren, en mitsdien de voorn: zijne huisvrouwe Barbera van der Elst uijt haar Confinement te relaxeeren.
Accordt. met de voorsz: Resolutie. J.C. Vockestaert.

(in de marge:) Barbara van der Elst huijsvr. van Abraham Akkersdijk uijt haar Confinement ontslaagen.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.