Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


09-05-1772 Teunis Piere, bakker te Willemstad


(Wm.Stad Exempt van 't Zeegel) Extract uit het Register der Resolutien van Binne Burgemeester en Scheepenen der Steede en Lande van Willem Stadt.
Extra ordinaire Vergadering Gehouden op Zaturdag den 9en Meij 1772.
Gezien en geëxamineert zijnde de Requeste van Engelina van Dongen huisvrouw van Teunis Piere, bakker alhier ter Steede, in 't breede te kennen geevende het Slegte gedrag en de Wreedaardige behandelinge van den gem: haeren Man hoewaarts als meede dat denswelve Somtijts niet volkoomen bij zijn verstant is, zijn ambagt niet verstaat, en zeer onvoorzigtig met vuur, ligt en andere brant stoffen omgaat, als meede geleesen zijnde de attestatien welke zij tot adstructie van het bijgemelde Requeste geposeerde daer bij heeft overgelegt en overwoogen zijnde het bij haer gedaan versoek, om, uit hooffde der bovengem: reedenen authorisatie te mogen obtineeren op den vader van haeren gem: man Jacobus Piere ten einde den voorswz: haeren Man Teunis Piere of eene verzeekerde plaets te moogen bestellen en derwaarts te voeren, en dus de Suppliante van hem te scheijden van bedde, tafel, ende bijwooninge. Zoo zijn daer op gehoort Jacobus Piere en Cornelis van Dongen, respectieve vaders van den gem. Teunis Piere en de Suppliante, en is aan haer de bovengem: requeste van woorde tot woorde distinctelijk voorgeleesen waar op zij den in hout van dien hebben geapprobeert en bekragtigt, met nedrige Sollicitatie dat het daer bij gedaane versoek mogte worden geaccordeert, als weetende zij geene andere middelen tegen de verregaande buiten spoorigheeden en Slegte Conduites van aheren gem: Zoon en Schoonzoon respective uitte denken; Neemende den gem: Jacobus Pieren diesvolgens ook aan, en beloovende, om nabekoome authorisatie, zijnen gem: zoon Teunis Piere, op eene verzeekerde plaat te bestellen en de onkosten van onderhoud als andersints te zullen draagen en ebtalen, zoo lang den selve aldaer verblijven zal; waar en teegen den voorsz. Cornelis van Dongen aangenoomen hoofd dezelve zijne dogter geduurende gem: tijd tot zig te neemen, te allimenteeren, en verder van het noodige te voorsien.
Zoo is daar of na rijpe deliberatie goedgevonden en verstaan om tot voorkooming van verdere onheijle en Confusien, aan den voorsz: Jacobus Piere bij provisie authorisatie te verleenen, Zoo als hij geauthoriseert werd bij deesen, om zijnen gem: zoon Teunis Piere bij provisie voor den tijd van een Jaar op eene verzeekerde plaats te bestellen en voeren, mits dat het zij op zoodanige wijze waer aan geene Jujamie(?) geauthoriseerd aanneeming aldaer zijn kostgeld en onderhout betaelen, en dat, ingeval hij Teunis Piere binnen gem: termijn met 'er daat waaragtige blijken van beeterschap komt te geeven de tijd van zijn verblijff aldaar ook zal verkort worden, ten einde weeder met zijne huisvrouwe zamen te Woonen.
Aldus geresolveert op den Stadtshuize van Willemstad op dato als voore (getekent) J: Leijendekker officier, Abrah.m de Graaff, Nijs van Draalst, Jan van den Bergh, Antoni Sam, Adrianus Moreels (onderstont) Mij meede Present (geteekent) Hendk. vn. Walt, Scheepen bij absentie van den Secretaris.
Accordeert (voor zooveel het geextraheerde aangaat) met het voorsz. register. Wm. Stadt op dato voorsz. J. v. Oldenborgh, Secrets.

[VOORKANT] Teunis Piere in het huijs gebragt den 11e Meij 1772. Sit op het kleijn.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.