Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


26-05-1772 Willempje de Sterke huisvrouw Pieter Vis


(Karsseboom) Aanden Ed. Groot Agtb. geregte, en Camere Juditieel der Stadt Dordregt.
Geeft Reevrentelijk te kennen Pieter Vis, borger alhier, ddat zijn Supplts. huijsvrouw Willempje de Sterke, zeedert Een Geruijmen tijdt, is getroubleert in haere Harssenen, zoodanig dat hij Supplt. nu voorafgaande Permissie, dezelve in zijne huijsinge strikt heeft moeten laeten bewaeren, hij Supplt. hadde gehoopt, deselve tot herstellinge zoude geraeken, door 't gebruijk der medicijnen, en andere middelen daer toe aengewent maer in tegendeel zulcx blijft continueeren weshalven hij Supplt. geraeden is, deselve te doen Confineeren, in 't Stads kranksinnigh en beterhuijs alhier ter Steede.
Redenen waerom den Supplt. hun keert tot UEd Groot Agtb. ootmoedig versoekende, om dezelve zijne huisjvrouw Willempje de Sterke ten kosten van des Supplts. gemeenen boedel te mogen confineeren in 't Stads kranksinnig en beterhuijs alhier ter Steede, tot tijd en wijlen dezelve sal weezen hersteldt.
Twelk doende &a Pieter Vis, Jan van der Star, Procr.

De Kamere gezien habbende der nevenstaande Requeste Confineert bij provisie Willempje de Sterke uit Stads Krankzinnighuis binnen deze Stad, stelt niettemin dezelve in handen van de Heeren P. van den Santheuvel, en Faassen Nolthenius Schepenen dezer Stad, omme dezelve nader te Examineren en Hun Ed. Gr: Achtb. te dienen van Hun Ed. Consideratien en advis. Actum den 26: Meij 1772. Ps. Hoeufft.

De Kamere geinformeert zijnde door Heeren Commissarissen, dat Willempje de Sterke van haare Krankzinnigheid was herstelt vind goed, dezelve uit 't voors: Confinement te ontslaan. Actum den 14e Julij 1772. Jb. Karsseboom.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.