Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


23-07-1772 Hendrik Zweerhoff (ontslagen)


(Hoeufft) Aan den Edele Groot Agtb: geregte en camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft Eerbiedig te kennen Sibilla Luts wed.e Johannis Sweerhoff woonende binnen deze Stad.
Dat op haar Suppl.tes versoek bij requeste aan UEd: Groot Agtb: gedaan, aharen zoon Hendrik Zweerhoff om redenen bij voorn. requeste gemeld is geconfineert geworden, in 't Stadskrankzinnig & beterhuijs alhier ter Steede, voor een tijd van vier Maanden, dewelke op den 11e Augustus aanstaande staan te Expireeren dan vermits zig nu een occasie opdoet, dat gem: haaren zoon buijten deze Stad, onder goed opzigt zijn affaires kan volleeren. Gebruijkt de Supplte. de Vrijheijd zig te keeren tot UEd. Groot agtb: met ootmoedig versoek dat UEd: groot agtb: haar Supplte. voorn: zoon Hendrik Zweerhoff als nu, uijt desselfs confinement gelieve te ontstaan.
T'Welk doende &ca. Sebella Luts de Wudawe, Johannes Sweerhof, A. Schultz van Haegen, Procureur

De Kamere Stelt deze Requeste in handen van de Heeren Faasen Nolthenius, en Backus Schepenen dezer Stad, omme denzelven nader te Examineren, en als dan daar op cum plena zodanig te disponeren, als Hun Ed: achtb: zullen vinden te behoren. Actum den 9e Julij 1772. Jb. Karsseboom.

Heeren Commissarissen Cum Plena gezien ende geëxamineert hebbende den nevenstaande Requeste accordeeren de Suppl.te haar verzoek ontslaat haaren zoon Hendrik Zweerhoff uit deszelfs Confinement. Actum, den 23e: Julij 1772. Jb. Karsseboom.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.