Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-09-1772 Elisabeth de Roo (ontslagen)


(Karsseboom) Aan den Edele Groot Agtb. Gerechte en Kamere Juditieel deser Stat Dordrecht.
Geeft onderdanig te kennen Anna Buhr wed: Anthonij de Roo, wonende binnen deeze Stat, Dat haar Suppl.tes dogter Elisabeth de Roo den 25 april deses Jaars 1772 op aanklagte van haar, & haaren voorn: man, provisioneel is geconfineert geworden, in 't Stats kranksinnig off Beeterhuijs alhier ter Steede; welke tijt nader bij appoinctement (op 't gepreesenteerde request bij UEd. Groot Agtb.) op den 2e Junij 1772 is bepaalt geworden voor Een Jaar in te gaan met voorsz: 25 april dese Jaars;
Dat gem. haar Suppl.tes man nun onlangs zijnde komen te overlijden daar door een merkelijke verandering in haar zaake en huijshouding is opgekoomen; Sij Supplt. nu alleen en niet in staat omme sonder adsistentie haare zaaken te blijven Continueren te meer daar de Suppl.te door Een armbreuk voor wijnig tjt gehad, 't gebruijck van denselven arm nuet volkoomen is hebbende; en dus ook onbequaam haar dagelijx huijswerk te verrigten; dat Sij Supplte. niemand nader is hebbende, om ook niemand in haarer zaake beter kan vertrouwen vermits den dagelijxen ontfangst der penn; als deselve haare dogter die haare op 't allerplegtigste heeft belooft sig voortaan wel te Comporteeren, en haar in alles de behulpsaame hand te bieden;
Waar omme de Suppl.te sig keert tot UwEd groot agtb; met ootmoedig versoek UwEd: groot agtb., haar Suppl.tes Voorn: dogter Elisabeth de Roo om reeden voormelt als nu uijt derselver Confinement gelieve te ontslaan.
TWelk doende &a
Anna Buhr weduwu van Anthonij De(e) Roo, J.H. Schultz van Haegen, Procureur.

De Kamere alvorend te disponeren stelt deze Requeste in handen van de Heeren Commissarissen van 't Stads Kranksinnig en beterhuis binnen deze Stad Onderwater & Backus, omme denzelve nader te Examineren, en Hun Edele Groot Achtb: te dienen van Hun Ed. Consideratien en advis. Actum den 8e: Septn: 1772. Jb. Karsseboom.

De Kamere gehoort 't Rapport van Heeren Commissarissen, mitsgaders gezien ende geëxamineert hebbende der nevenstaande Requeste, accordeert de Supplt. haar verzoek ontslaat haare dogter Elizabeth de Roo uit haar Confinement. Actum den 15e September 1772. Jb. Karsseboom.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.