Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


23-09-1772 Arijaantje Groeneveld


(Voor den Arme) Aan de Ed. Agtbare Heeren, Schout en Schepenen van Oud Alblas.
Geven met behoorlijk respect te kennen Predikant ouderlingen en Diakenen van Oud Alblas, hoe zij de Persoon van Arijaantje Groeneveld, met eene verregaande krankzinnigheid bezogt zijnde, volgens gunstig appoinctement, te voren bij U Ed. Agtb: aan de Supplianten verleend, nu al verscheide maanden, in een opgesloten vertrek, hebben bewaard, in hope, dat die kwaal met der tijd wat zoude cesseren, en de genoemde patient dus ten minsten koste van de Diaconie zoude kunnen onderhouden worden;
Dat nogtans, tot hun leedwezen, deze droevige kwaal zoo zeer, van tijd tot tijd is toegenomen, dat Diaconen geen kans zien, om voornoemde Arijaantje Groeneveld alzoo langer te houden, behalven dat ook de kosten, daar aan te impenderen, reeds excessif hoog loopen; Waarom de Supplianten zig keeren tot UW Ed Agtb reverentelijk verzoekende, dat UW Ed Agtb hen gelieven te authoriseren, om de genoemde Arijaantje Groeneveld te moogen vervoeren naar Dordecht, en dezelve aldaar in het Blaauw Huis, daar men gewoon is zoodanig persoonen te behandelen, te doen opsluiten en bewaren ten koste der Diaconie, tot tijd en wijle dat het Gode behagen zal, haar tot haar gezond verstand te doen wederkeeren.
'TWelk doende &a
Teunis Hardam, ouderling, Dirck van der Zijde ouderling, Arie Tijse de Jong, diaken, Cornelis Corperaal, diaken
Alblas 21 Sept. 1772
P: Bosveld Az, Predikant,

Schout & Schepenen van Oud Alblas, gezien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste en gelet op het verzoek daarbij gedaan; Authoriseren de Supplten om redenen ten Requeste gemeld, de Perzoon van Arijaentje Groeneveldt te mogen van hier vervoeren, na Dordrecht, en deselve aldaar in het Blauwhuijs, off verbeterhuijs daar men gewoon is zodanig perzoonen te behandelen, bij Provisie voor den tijd van een Jaar ten kosten vande Diaconie te doen opsluijten, en bewaren mitsgrs. van het benoodigde te voorzien.
Acum in het Collegie van Schout & Scheepenen den 23: Septemb: 1772.
In kennisse van mij Cornelis Pijl, Secrets. 1772

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.