Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


20-02-1773 Teunis Piere (ontslagen)


(Willem Stad Exempt van 't Zeegel) Aan de Wel Ed. Agtb: heeren Binnen burgemermeesteren & Scheepenen der Steede en lande van Wilmstad.
Geeft onderdanig te kennen Jacobus Pierre wonende even buijten op de grond van Dordrecht dat sijn Supplts. soon Teunis Pierre bij Resolutie van ue Ed: Agtb. in derselver Extra ordinaire vergadering op Zaturdag den 8e Meij 1772 genomen, is Geoordeelt gewerden bij provisie voor een Jaar in versekerde plaats Gebragt te werden.
dat wel is waar de voorsz: tijd van een Jaar eerst staat te expireren op den 9 Meij toecomende, dog gelet de goede belofte en de preuves van sijn goed gedag, staande der selfs Confinement in t stads kranksinnig en beterhuis te Dordrecht (alwaar denselve omme aen vorengem. resolutie te voldoen op den 21e Meij 1772 is gebragt gewierden) als mede de gelegendheijd die sig present op doet omme als knegt in een voorname backereij sijn functie & beroep verder en beter te leren; die langer wagtende sig van imand anders dienen te voorsien, Den Supplt. heeft doen resolveren en te raaden geworden is, zig met eerbied te keren tot Uw Ed: Agtb: met ootmoedige beede t'uw Ed Agtb: goed gunstig behage zig sijn Supplt. zoon Teunis Piere, uit sijn voorsz. Confinement op den 9e: februarij deses Jaars & zul met de Negen maande te ontslaan,
Twelk doende &a
Jacobus Piere

Alvoorens hier op finaal te disponeeren zij dese gesteld in handen van Engelina van Dongen huisvrouw van den geconfineerde, mitsgaders Cornelis van Dongen, Vader van deselve ten einde binnen den tijd van drie daegen na den ontfangst deeses den gerechte hier op te dienen van dezelven Schriftelijk berigt en Consideratie.
Actum op den Stadtshuise van Willemstad den 8e: feb: 1772. J. Leijendekker officier., Tet ordonnan,. van Dezelven P:v:Oldenborgh, secretaris

Schout en Scheeoenen deze Steede en Lande van Willemstadt, nader gesien en geexamineert hebbende den inhoud der nevenstaande Requeste en daer op gehad hebbende het schriftelijke berigt van Corns. van Dongen, vader van des Geconfineerdens huisvrouw als mede gesien het Schriftelijk declaratoir van Anna Versluis Wed: van wijlen C: van der Werff, binne moeder in t Stads kranksinnig en beterhuis te Dordrecht, Concerneeren de tegenwoordige conduites en goede belofte voor het toekomende van des Supplts. aldaer geconfineerden zoon Teunis Pieren, hebben na rijpe deliberatie goedgevonden het versoek van den Supplt: in de nevenstaande Requeste gemeld, te accorderen, zoo als het zelve geaccordeert wordt bij deezen verleenende diesvolgens authorisatie aan den Suppl:t omme zijne gem: zoon Teunis Pieren uit deszelvs Confinement te laten ontslaan.
op den Stathuisze van Willemstadt.
deesen 20e Febr. 1773.
J. Leijendekker, officier, Ter ordinnan. van dezelven P:v:Oldenborgh, Secrets.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.