Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


24-07-1773 Cornelis de Ridder (Adolphsland)


(Van der Schilt) Vergaderinge Gehouden bij Schout en Schepenen van Adolphsland,
Op Saturdagh den 24e Julij 1773
ter voorschreeve vergaderinge is geresolveert, Soo las Gedaan wert bij deesen om Cornelis de Ridder, Jeegenswoordig Geconfineert in het krankzinnig en beeterhuijs te Dordrecht Uijt sijn voornoemde Confinement te doen ontslaan, werdende derhalven hier meede door ons onderteekende Schout amptbewaarder en Schepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat den Bommel etc Gecommiteert de Schepenen Anthonij de Blok en Daniel de L'Espine omme sig te addresseren aan de heeren Regenten van het voornoemde krankzinnig huijs te Dordrecht en aldaar het voorn.de ontslagh te Effectueeren, en te betalen het gunt het gemelte huijs wegens den voorschreeven de Ridder nog is competeerende, belovende wij van waarde te sullen houden en doenhouden alle het Gunt de bovengenoemde Gecommiteerde uijt kragte van deesen doen en verrigten Sullen.
Aldus Geresolveert en Gecommitteert en ten oirconde Geteekent (en wa Geteeknt) Ads. Groenendijk, Jan A: v. Putten, Anthonij De Blok, C. Huijsman, D. De l'Espine, An. De Haas, Johannes van Kempen.
Naar gedane collatie is het vorenstaande accordeerende bonden met het dorpsresolutieboek ter Secretarie binnen Ooltgensplaat berustende, Actum Ooltgensplaat den 2en Augustus 1773. bij mij Secretarus van Adolphsland. J. D....(?)

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.