Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


06-09-1773 Barbara van der Elst huisvrouw Abraham Akkersdijk (ontslagen)


(Reg.a folio 30vso)(Vockestaert) Aan de Edele Groot Agtrbare heeren, de Heeren van de Weth der Stad Delft.
Geeft eerbieduglijk te kennen Abraham Akkersdijk woonende binnen de gemelde Stad.
Dat des Supllts. huisvrouw Barbara van der Elst, bij het ten deesen gevoegde Declaratoir abusivelijk genoemt Maria van der Elst, uit hoofde van en Zeer Zware Melancholie verzelt van verregaande Drifte en verwarde Denkbeelden volgens appinctement van UEd: Groot Achtb: do: 13 April 1771 ten tijde van beterschap is geconfineert geworden in het Verbeeterhuis genaamt het Lasarushuis binnen de Stad Dordregt.
Dat des Supplt:s meergemelde huisvrouw tot de allergrootste blijdschap van hem Supplt. gedurende derselver Confinement niet alleen van tijd tot tijd meenigvuldig blijken van bedaarder zinnen en verbeetering gegeven heeft maer zelfstans ingevolgen het Gemelde Declaratoir van den ordinaris stads Medicinae Dcr. Herman van der Star van do: 234 aug. 1773 na Aerative visitatie is bevonden praesent en der Reeden magtig, Sonder eenige de minste confusie off schijn van quaadaardigheid.
Dat hij Supplt. dan ook uit dien hoofde zeer gaerne wenschte dat deselve sijne huisvrouwe Barbara van der Elst uit haar voorsz. Confinement mog ter werden gerelaxeert. Dan vermits het zelve niet en vermagte geschieden sonder het praealabes consent van UEd. Groot Achtb. Soo neemt hij Suppl de vrijheid Sig bij deesen te wenden tot UEd Gr. Achtb. ootmoediglijk versoekende dat het U Ed Groot achtb. gunstiglijk gelieve mag des Supplt: meergemelde huisvrouwe Barbara van dr Elst uit hoofde van derselver volkomen herstelling, uit haar voorsz: Confinement te relaxeeren en daar van te verleenen favorabel appoinctement in margine deeses. 'Twelk doende Etc:
Abraham Akkersdijk.

De Heeren van de Weth der Stad Delft egzien ende geexamineert het nevenstaande Requeste gelet op het declaratoir daar aan geannexeerd, van den med.ae Stads Doctor Herman van der Star tre Dordrecht, nopens den jegenwoordige Toestand van des Supplts. huijsvrouwe Barbara(Maria) van der Elst, hebben goeedgevonden de voorn. Barbara van der Elst, uijt haar Confinement in het verbeterhuijs te Dordrecht, te relaxeeren. Act. Delft den 6 Septb. 1773. J.C. Vockestaert.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.