Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


25-09-1773 Caatje Hooghart (ontslagen)


(Van der Schilt) Exstract uit de Resolutien, van de Edele a\chtbaare Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stad Brielle.
Saterdag den 25 September 1773
Is binnen gestaan Jacob Hooghart, burger en inwoonder dezer Stad te kennen geevende, dat desselvs susters Caatje Hooghart, welke op versoek van hem en haare veedere vrienden door haar Edele Achtb: wegens haare kranke vermogens ten kosten van voorn. haare vrienden was gedaan confineeren in het krankzinig en verbeeterhuis te Dordrecht, zig thans weder in zoodanige staat was bevindende, dat dezelve uit voorsz. huis zou kunnen werden gerelaxeert, blijkens de attestatie van den doctor van voorn: huijse Herman van der Star welke hij Hooghart was exhiberende, versoekende dierhalven hun Edele achtb: consent ter ralaxatie van gem. Caatje Hooghart in forma.
Waarop gedelibereert zijnde goedgevonden en verstaan aan voors. versoek te accordeeren, zoo als geaccordeert word bij dezen, en zal aan gem. Jacob Hooghart gegeeven worden Extract van deese haar Ed achtb: Resolutie om te dienen tot Consent ter relaxatie van gem. Caatje Hooghart.
Accordeert met voors. Resolutie, W. Hogerwaard.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.