Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-03-1763 Grietje van Dag


(voor den Armen) Aan de Edele grood AgtBaeren Gerechte en Camer Judicieel der Stad Dordrecht.
Broederen Dieaconen van de Nederduijtsche gereformeerde gemeijnte binnen de Stad Dordrecht geven Reverentelijk te kennen, dat onder het vierde quartier bedeelt word Grietje van Dag die zedert Eeiege Ruijmen tijd zeer getroebeleert is in de Hersenen, waer voor men met de uijterste vrezen bedugt is, dat hier niet anders dan de uijterste schaden en ongelukken uijt kunne Proflueeren en mits dien allernoodzaekelijkste oordeelen dat de gemelde Grietje van Dag (om zulks te prevenieeren) wierde geconfineert in 't Stads Krankzinnig en Beter Huijs alhier ter Steden;
Om welke Redenen de Supplianten met Behoorlijke Eerbied zich adresseren tot u Edele Grood Agtbaere aller Ernstigst verzoekende dat de meergemelde Grietje van Dag in het genoemde Huijs mag werden geconfineert tot tijd en wijlen dat dezelve van voornoemde ongelukkiege Indisposi(e)tie zal zijn herstelt; T'Welk doende &a uijt aller Namen der Supplten. Jacob Bongers Preses, Dirk Voet, Schriba. (Dordrecht den 9 Maart 1763)

De Camere alvorens de disponeren stelt deze Req.te in handen van de Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed:e Groot Agtb. te dienen van Hun Ed: advis op het verzoek in dezen gedaan.
Actum den 10 Maart 1763. Ps. Hoeufft.

van wegens de Wel Edele Heeren Regenten van 't voorn. Stads krankzinnig en Beterhuijs werd dese Requeste gesteld in handen van Stads Docotoren, omme zig nopens den toestant van het Vrouwspersoon Grietje van Dag aldaar gemeld te informeren en hun wel Weds. dien aengaende te berigten van den zelver consideratien en advis. Actum Dordreght den 19e Maert 1763. uijt naem van Heeren Regenten voornt. als Rentmeester C: Brender a Brandis.

Stads ordinaris Medicinae Doctores hebben Grietje van Dag gevisiteerdt, dezelve bevonden als in den req.te gemelt, em daerom 't confinement nodig geoordeelt Dordt: 24: Maart 1763. J.W.v.Steenbergen, Herm. van der Star.

Edele Groot Agtbaare Heeren.
Ter obedientie en Voldoeninge aan den appoinctemente van uw Ed. Gr: Agtb.re in dato 10e Maart 1763 op de Requeste van Broederen Diaconen van de gereformeerde Nederduijtsche gemeente binnen dese Stadt, hebben Regenten van 't stads Krankzinnig en Beterhuijs de Eer Uw Gr. agtb.re te berigten, dat vermits uijt het vorenstaande berigt van stads Doctoren aan Uw Ed: Gr: agtb.re zal kunnen blijken dat den Positives, omtrent het vrouwspersoon van Grietje van Dag ter Requeste gemeld, conform de waarheid zijn, dat mitsdien, bij aldien Uw Ed: Gr: agtb.re mogten nodig oordeelen, om deselve te doen Confineren, het zelve Confinement soude behoren te geschieden ten kosten, en Lasten van het opgem. Stads Krankzinnig, en Beterhuijs Referende zig niet te min Regenten voornt. ten Dispositie van Uw Ed: Gr: agtb.re. Actum Dordreght den 30e Maart 1763.
ter ordonnantie van Regenten voornt. als Rentmr. C: Brender a Brandis.

De Kamere gezien en geexamineert hebbende het schriftelijk advis van de Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuijs binnen dese Stad, en wijders gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste accordeert de Supplianten haar versoek authoriseert en qualificeert mitsdien deselve, omme Grietje van Dag te mogen doen Confineeren, voor den tijt van twee Jaaren in 't Stads Kranksinnig & beterhuijs binnen dese Stad tot kosten Lasten van 't voorn. huijs.
Actum den 2 Maert 1763. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Geregistreert) in handen van H.ren Reegnten van Stads krankzinnig en beterhuis. 10 Mrt. 1763. Fiat confinement 1 Apr. 1763.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.