Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


21-06-1775 Cornelis de Jong, in het Leprooshuis


Karsseboom
Aan de Edele Agtb. Heeren Schout en Schepenen der Heerlijkheijd Hardinxveld.
Geeft met alle Eerbied te kennen Joost de Jong, oud Schepen dezer Heerlijkheijd dat tot innige smaete en Droefheijd van hem Supptl. zijne zoon Cornelis de Jong, zedert eenige tijd met een krankzinnigheijd in zijn verstand is bezogt geworden, dat hij bij dagen en bij nagten door verscheijde perzoonen bewaart moet worden, en hem tot voorkoming van ongelukken hebben moeten boeijen en binden; en dewijl het voor den Supplt. niet wel doenlijk is dat den voorn. zijne krankzinnige zoon door langheijd van tijd, alzoo kan werden bewaard, en voor als nog weijnig hoop is tot zijn herstelling maar in tegendeel zijne quaadaardigheijd en verregaande Dreijgementen van tijd tot tijd hoe langs hoe meer toeneemen, en dienvolgende zijn Supplt. voorn: zoon tot voorkominge van droevige gevolgen die daar uijt zoude kunnen resulteren, niet langer ongeconfineert kan blijven, gelijk aan UEdele agtb. (zoo als de Supplt vertrouwd) ten volle is bekend.
Redene, waarom den Supplt. zig keert tot UEdele agtb.re met voorige eerbied verzoekende, dat UEdele Agtb.re hem Supplt. gelieven te auhoriseren en te qualificeren

om zijn krankzinnige zoon den gem: Cornelis de Jong in t Leprooshuijs der Stad Dordrecht te mogen doen Confineeren, en daar van te verleenen appiontement in forma.
Twelk doende &a Joost de Jong.

Schout en Schepenen van Hardinxveld, gezien en geexamineert hebbende, de nevenstaande requeste accordeeren het verzoek daar bij gedaan, authoriseren en qualificeren den Supplt. omme zijne krankzinnige zoon ter requeste gemeld in t Leprooshuijs der Stad Dordrecht te mogen doen Confineeren. Actum int Regthuijs van Hardinxveld voornt: den 21e: Junij 1775.
In kennisse van mij Secrets: Leendrt. Verhoeff.
+
Verklare ik ondergeschreve Binnevader van het Stads Krankzinnig en Beterhuis te Dordrecht, dat Cornelis de Jong, sedert den tijd van veertien dagen door steeds toenemende bedaardheid van zinne hope geeft, dat hij, mits in die gesteldheid blijvende voortgeven zonder beswaar in de same(n)leving zal konne te verkeeren. Dordrecht den 8 Augusti 1775.
E.L. v.d. Horst.

Ingevolge het bovenstaande Declaratoir van E.L. v.d. Horst Binnevader van het Stads Krankzinnig en Beterhuis te Dordrecht gegeven zoo ist dat ik ondergesz: Joost de Jong bij dezen aan Schout en Schepenen van Hardinxveld ben verzoekende het behoorlijk Consent, om mijne zoon Cornelis de Jong die eenige tijd int voorsz: krankzinnig Huijs is geconfineert geweest, wederom thuijs tem mogen haalen. Actum den 9e: Augs. 1775. Joost de Jong.
+
Schout en Schepenen van Hardinxveld gezien en geexamineert hebbende het bovenstaande declaratoir van E:L: v.d. Horst, binnevader van het Krankzinnigheijd huijs te Dordrecht als mede het voorsz. verzoek van den gem: Joost de Jong, gedaan, accorderen zijn verzoek, authoriseren en qualificeren denzelven omme zijne voorn. zoon Cornelis de Jong uijt het voorsz. Huijs te haalen, en vervolgens hem wederom naar zijn woonhuijs te transporteeren. Actum in 't Regthuijs van Hardinxveld voornt. den 9e: Augustij 1775.
Leendr. Verhoeff
Jacob Dekker, Cornelis Kuijste, Poul Warrenbol, Jakon R. de Haas, Bart Goudriaan Jz.


[voorkant] Requeste Joost de Jong, Suppt,
omme authorisatie & qualificatie, ten eijnde zijne krankzinnige zoon Cornelis de Jong, te mogen doen confineren;
+
Cornelis de Jong in t krankzinnig en beterhuis, om in de Twee Classis gelogeert te zijn, ingenomen 22 Junij 1755.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.