Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


08-04-1775 Pierre Renaud, akte van ontslag


Extract uijt het Register van vonnissen en authorisatien binnen de Heerlijkheid van Tilborg en Goirle.
De Heeren Drossaerd en de scheepenen der Heerlijkheijd Tilborg ende Goile gezien en geexamineerd hebbende den Requeste van haar Eerw: gepresenteerd door ofte van weegen Pierre Renaud, franse kostschoolhouder alhier en Maria van Martwijk desselfs huijsvrouwe daar bij te kenne geevende hoe zij, Supp.ten waaren genootzaakt geweest desselfs zoon Pierre Renaud met ons consent en authorisatie te confineren in een verbeeterhuijs binnen de Stadt Dordrecht, En zij supplianten geinformeert zijnde van t'jegenwoordig goed gedrag van voorn: haaren zoon en geneegen weesende den selvr weeder onder hun eijgen opsigt te neemen.
Dan gemerkt dat er aan de Vader van 't gemelde huijs (volgens gebruijk aldaar) moet werden besorgt een acte van ontslag welke zij daar bij waaren versoekende.
Mijne Heeren den Drossaerd en Scheepenen overweegen hebbende der Supp.ten versoek en gebleeken zijnde bij verklaring van den binnevader
+
des gemelde Beeterhuijs E:L: v.d. Horst dato Dordregt vierden april 1700 vijff en seventigh dat gemelde Pierre Renaud geduurende zijn verblijff aldaar zig gehoorzaam en (soo veel tot zijn der attestantes kennis gekoomen was) ordentlijk gedraegen had, met betuijging van Leedweesen over sijn vorig wangedrag en belofte van zig in 't toekoomende beeter te sullen gedragen accordeeren het versogte ontslag en werd meergemelde Pierre Renaud uijt voors: zijn Confinement ontslagen bij deesen.
Actum in vergadering den agsten april 1700 vijff en zeventigh present waren de Heeren Drossaerd en alle de scheepenen van Tilborg en Goirle, Exept Verduijn, et Rademaker.
Accordeert met voorsz. Register.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.