Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


12-09-1775 Arij Kop, in het leprooshuis


Aan de Edl: Agtb: Heeren Schout en Schepenen van Naaltwijk en Sliedrecht.
Geven seer Onderdanig te kennen, den Kerkenraat van de gereformeerde gemeente van Sliedrecht
Dat sij Suppl.ten haar op den 9e Meij van den voorleden hare 1774 bij Requeste aan Uw Edl: Agtb: hebben geaddresseert, en daar bij hebben te kennen gegeven:
Dat Arij Kop, inwoonder van Sliedrecht, doen out sijnde circa twintig jaren;
Zedert eenige tijt, met krancksinngheijt beset was geweest, dat bij die krancksinnigheijt wiert bespeurt een quaat aardigheijt, en dat van hem niet anders dan de droevigste onheijlen te wagten waren, vervolgens hadde versogt (om Redenen dat de Armen beurs tot een Confinement in 't leprooshuijs te Dordrecht, niet toereijkende was) dat uw Agtb: de Suppl.ten gelievde te authoriseren, om denselve Arij Kop, in een daar toegemaackt Huijsje in de Schuur van Teunis van der Wiel in Sliedrecht staande, mogten opsluijten en Confineren
't welke dan van dien Uijtslag is geweest dat de Suppl.ten, door Uw Edl: Agtb: voor den tijt van een jaar, daar toe sijn gequalificeert geworden, mits hem niet langer daar te moogen laten, of weder van daar te moogen haalen, als met voorgaande kennisse toestemming en
+
en appointement van Uw agtb:
dan die tijd over streecken sijnde, en deselve Arij Kop als nog in deelve toestant sijnde, en om hem voor onheijlen te bewaaren, de Suppl.te hem gaarne van hier Soude laten overbrengen te Dordrecht, in het leprooshuijs, om aldaar ten Costen van de Arme beurs, te werden geconfineert en bewaart, als gemetkt hebbende, dat het in de kosten niet veel soude scheelen;
Soo keren sij Suppl.ten haar andermaal, tot Uw Edl: Agtb: met voorige Reverentie versoekende, dat Uw Edl: Agtb: de Supplt.ten gelieven te authoriseren om denselve Arij Kop van hier te moogen laten over voeren in het leprooshuijs te Dordrecht om aldaar ten costen van de Arme beurs te werden geconfineert en bewaart, en daar van te verleenen Appointement in forma. Twelk diende &a.
Sliedrecht den 12 Sept. 1775.
Joh. Brill, predik, Teunis Kievits, ouderling, Pieter van Rees, ouderling, Wouter Corn. Schram, Oud, Arie Prins, ouderling, Cornelis Venus, dieijaken, Leendert Nederlof, diaken.
+
Voor den armen.
Schout, en Scheepenen van Naaltwijk en Sliedrecht gesien, en geexamineert hebbende, het nevenstaande te kennen gegevene, en daar bij gedaan versoeck, en naar ons ook alvorens te hebben geinformeert, staan toe vergunnen, en authoriseren de Suppl.ten omme Arij Kop, van hier te moogen overbrengen in het leprooshuijs te Dordrecht, om aldaar ten costen van de arme beurs, voor den tijd van een Jaar te werden geconfineert en bewaart, Sonder hem langer daar te moogen laten off weder van daar te halen, dan met voorgaande kennisse en appointement van ons Schout en Scheepenen. Actum den 13e September 1775.
Ter ordonnantie van schout en Scheepnen voornt. bij mij Secretaris M: Snep.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.