Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


27-11-1775 Maria de Kok, bedeeld, in het stads krankzinnig en beterhuis


(Voor den Armen)
Aan de Ed: Groot Achtbaare Heeren van den Gerechte en Kamer Judicieel deser Stad.
Geeft reverentelijk te kennen, Boekhouder en Diaconen der Gereformeerde Nederduitsche Diaconie armen deser Stad, dat zij Supplianten onder het 10 quartier, zijn bedelende eene Maria de Kok, welke geduurende eenige Jaren, zeer kwaadaardig en zinneloos is geweest, t'welk van tijd tot tijd, zeer verergert, dat zij haar thans voor water nog vuur konnen bewaaren, (ingevolge attestatie ten desen annex) waaruit niet anders dan droevige gevolgen te wagten zijn, zoo deselve niet door een Confinement werde bewaard.
Waarom zij Supplianten de Vrijheid nemen, van zig te addresseren aan UEd. Groot Achtb., met ootmoedig versoek, dat UEd. Groot Achtb. de goedheid gelieven te hebben, om de voorn. Maria de Kok te doen Confineren in het Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deser Stad en dat ten kosten van zelve huis tot zoo lange, als het UEd. Groot Achtb. zal gelieven goed te vinden.
T'Welk doende etc.
J. Knipscheer, Preses, P: Bornwater, Scriba, J.H. Schultz van Haegen, Procureur.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt deze requeste in handen van de Heeren De Roo en Backus Schepenen dezer Stad, omme dezelve nader te Examineren en Hun Ed: Groot Achtbaere dienen van derzelver Consideratrien & advis. Actum den 14: November 1775.
+
Heeren Commissarissen stellen deze Requeste in handen van Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en Beterhuis binnen dese Stad om Hun Ed: Achtb: te dienen van berigt. Actum den 16 November 1775. Ps. Hoeufft.
+
De kamere gehoort 't Rapport van Heeren Commissarissen mitsgrs. gesien ende geexamineert hebbende 't berigt van Heren Regenten van 't Stads kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad als meede den Nevenstaande Req.te accordeert de Suppl.te hun versoek qualificeert dezelve omme Maria de Kok te mogen doen Confineeren in 't Stads Kranksinnig en beterhuijs voor een tijd van twee Jaaren.
Actum den 23e November 1775. Ps. Hoeufft.
+
(Voor den armen)
De Ondergetekende Martinus Mol en Johanna van Slingeland, beide van Competenten Ouderdom, wonende op de Blekersdijk even buiten de Stad Dordrecht, verklaren ten requisitie van de Nederduitsche Diaconie deser Stad, waar te zijn, dat Maria de Kok, wonende naast de deposantant, geduurende eenige Jaren, zeer kwaadaardig en zinneloos is geweest t'welk van tijd tot tijd zeer verergert, en thans buiten staat is, om haar zelven voor Vier of water te bewaaren.
Gevende zij deposanten voor redenen van Wetenschap, dat zij deselve Maria de Kok, zeer wel kennen, en langer Jaaren nevens haar deur hebben gewoond, en deselve dagelijks in een kwaardigen en gevaarlijken toestand (hebben ge)sien en bij gewoonen bereid zijnde hun gedeponeerde met Eede te bevestigen.
Actum Dordrecht den Elfden November 1775. Martijnus Mol, Johanna van Slingerlandt.
+
[voorkant] REQUEST van Boekhouder en Diaconen der Gereformeerde Nederduitsche Diaconie Armen deser Stad, Supplianten
Maria De Kok in t krankzinnig en Beterhuis ingenomen den 27 November 1775.
Schultz van Haegen, Procureur.
in handen van Hrn. Commiss. De Roo en Bakkus 14 Nov. 1775
Hr. Commiss. Stellen deze in handen van Hr. Regenten van t Stads krankzinnig en beterhuijs van bericht. 16 d(it)o.
Fiat confinement voor den tijdt van twee jaeren in eht Stadt krankzinnig en beterhuijs tot lasten van het zelve 23: do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.