Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-07-1776 Neeltje Verrijp huisvrouw Johannes Leeuwenburg


Karsseboom.
Aan den Ed: Agtb: geregten van Klaaswaal.
Geeft Eerbiedig te kennen Johannes Leeuwenburg, wonende onder Klaaswaal, dat zijne Huisvrouw Neeltje Verrijp, zedert enige tijt, in haar verstant is geraakt en derzelver krankzinnigheijt vervolgens dermaten toeneemt en verergert, zodanig dat 't tot voorkoning van velerlei onheilen, ten uiittersten Nootzakelik is, dat dezelve in behoorlike bewaring gestelt werde.
Mitsdien zig keert tot uwEd: Agtb: met verzoek, dat uW:Ed: Agtb: dezelve zijne Huisvrouw Neeltje Verrijp in 't Stats Krankzinnig- en verbeterhuis te Dordrecht gelieven te doen Confineren.
twelk doende &a. Johannes Leeuwenburg.
+
'T Geregt van Klaaswaal gezien en gehoord hebbende de geannexeerde Requeste van Johannes Leeuwenburg, onser onwoonder, & gelet waar op te letten stondt en ter materie dienende was permitteren en authoriseren den Supplt., om zijn innosente en Kranksinnige huisvrouw Neeltie Verrijp, ter voorkominge van andersinds alle te vreesen onheilen in Stadt Kranksinnig en beterhuis te Dordregt te doen Confineren en in bewaringe stellen: tot tijd & wijlen aan ons bij behoorlijk declaratoir komt te blijken, dat dezelve zijne huisvrouwe genoegsame preuven van beterschap & presentie van Geest gegeven zal hebben.
Actum in onse vergadering op Klaaswaal voornoemt den 5 Julij 1776. Ter Ordonnantie van dezelve J.W.:V:Halteren.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.