Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


13-07-1776 Gijsbert Boerman, in het leprooshuis


Aan de Ed. Agtb. Heeren Schout en Heemraaden van Nieuw Lekkerlandt.
Geven Reverentelijk te kennen diaconen van de Christelijke gemeente van den dorpen van Nieuw Lekkerlandt dat Gijsbert Boerman, inwoonder van deesen dorpe, oud omtrent 60 Jaaren, dewelke door de Suppnten: Staat gealimenteert te worden Sodanig Kranksinnig is, dat den Selve dient geconfineert te worden omme zware ongelukken te Praevenieeren waaromme de Suppnten haar sijn keerende tot uwed. agtb: versoekende appoinctement in margine deeses, waar bij de de Suppnten: werden toegestaan en vergunt omme den voorn:
+
Gijsbert Boerman te moogen doen brengen in het Leprooshuijs te Dordregt, en aldaar te werden geconfineert ten Costen van den diaconie, ter tijd en wijlen toe, denselven in beeter staat sal sijn gekomen.
T'Welk doende &a: Adrij Slegt, Diecon, Jan Heijnis, Diacon.
+
In welk versoek wij ondergeschreeven Predicant en ouderlingen der Christelijken gemeente van Nieuw Lekkerlandt, verklaaren te Consenteeren als van de droevigen omstandigheijd en ongelukkige staat, ten vollen bewust zijnde.
H: Bakker, Predikant, D: Swens, ouderling, Pieter den Ouden, ouderling.
+
Schout en Heemraaden van Nieuw Lekkerlandt, gesien en geexamineert hebbende het neevenstaande te kennen gegeevene en daar bij gedaan versoek en na ons ook alvoorens te hebben geinformeert staan toe vergunnen en authoriseeren de Suppnten: omme Gijsbert Boerman inwoonder van deesen dorpe, van her te mogen doen overbrengen in het Leprooshuijs te Dordt: om aldaar ten Costen van de arme beurs, te werden geconfineert en bewaart, ter tijd en wijlen toe denselven in beeter staat sal sijn gekomen. Sonder hem eerder, van daar te halen als met voorgaande kennisse en appoinctement van ons schout en Heemraden, Actum den 13 Julij 1776.
Ter ord.tie van Schout & Heemraden.
In kennisse van mij Secretaris Corn: Vonck.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.